Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Przejmowanie dokumentacji przez pracowników Archiwum UMK

dr hab. Anna Supruniuk

Komórki organizacyjne:

 1. Biblioteka Uniwersytecka UMK
 2. Dział Płac
 3. Dział Spraw Pracowniczych
 4. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego
 5. Rzecznik Akademicki
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych
 7. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 8. Zespół Prasowy

mgr Bożena Kierzkowska

Wydziały:

 1. Wydział Chemii
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 3. Wydział Matematyki i Informatyki
 4. Wydział Prawa i Administracji
 5. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Academia Scientiarum Thoruniensis

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”
 2. Biuro Rektora
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera
 4. Dział Inwentaryzacji
 5. Dział Promocji i Informacji UMK (poza dokumentacją TV UMK)
 6. Dział Zamówień Publicznych
 7. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier)
 8. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
 9. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
 10. Rzecznik Akademicki
 11. Samorząd Studencki UMK
 12. Stowarzyszenie Absolwentów UMK
 13. Studenckie Koła Naukowe
 14. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Weronika Krajniak

Wydziały:

 1. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 2. Wydział Sztuk Pięknych
 3. Wydział Teologiczny
 4. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska – Academia Copernicana

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Dział Kształcenia
 3. Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
 4. Dział Nauki
 5. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu
 7. Hotel Uniwersytecki
 8. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT)
 9. Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji
 12. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
 13. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)
 14. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI)
 15. Wydawnictwo Naukowe UMK

mgr Jacek Waliszewski

Wydziały:

 1. Wydział Humanistyczny
 2. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 3. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 4. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Dział Aparatury Naukowej
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
 4. Dział Inwestycyjny
 5. Dział Remontowy
 6. Dział Spraw Obronnych
 7. Dział Szkoleń BHP
 8. Sekretariat NSZZ Solidarność
 9. Sekretariat ZNP
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Umiędzynarodowienia Wewnętrznego
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 12. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
 13. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (w tym: AZS UMK)
 14. TV UMK
 15. Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.
 16. Zespół Radców Prawnych

mgr Artur Wójtowicz

Wydziały:

 1. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 2. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 3. Wydział Nauk Historycznych
 4. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych – Academia Artium Humaniorum

Pozostałe komórki organizacyjne:

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 2. Archiwum UMK
 3. Dział Energetyczny
 4. Dział Finansowy
 5. Dział Księgowości
 6. Dział Organizacji
 7. Dział Socjalny
 8. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
 9. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
 10. Kancelaria
 11. Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych
 12. Sekretariat Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 13. Samodzielne Stanowisko Pracy – Rzecznik Patentowy
 14. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 15. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
 16. Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych