Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Charakterystyka zasobu archiwalnego

Materiały zgromadzone w Archiwum UMK w Toruniu stanowią część narodowego zasobu archiwalnego (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami.). Na zasób ten składają się materiały archiwalne, bez względu na technikę wykonania i formę zewnętrzną nośników, na których są zapisane. Materiały te powstały w wyniku działalności i w związku z działalnością jednostek i komórek Uczelni, ale także organizacji, stowarzyszeń, czy osób fizycznych, które w trakcie selekcji zostały uznane za źródła historyczne.

Archiwum UMK przechowuje:

Przy zespołach opracowanych z wykorzystaniem elektronicznej bazy IZA zostały dołączone jako pomoc archiwalna inwentarze w formacie pdf. Pozostała część posiada inwentarze kartkowe lub spisy zdawczo-odbiorcze dostępne tylko w pracowni naukowej Archiwum UMK.

Dokumentacja nieaktowa w zasobie Archiwum UMK. (1,15 MB)

Zasób przechowywany w Archiwum UMK został podzielony na następujące grupy:

Akta wydziałowe (wydziały, instytuty, katedry i zakłady)

Wydziały

 1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1951-2012
 2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1998; 2006-2014
 3. Wydział Chemii 1993-2016
 4. Wydział Filologiczny 1987-2015
 5. Wydział Fizyki i Astronomii/Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1955-2015
 6. Wydział Humanistyczny 1945-2019
 7. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1945-1955
 8. Wydział Matematyki i Informatyki 1993-2013
 9. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1993 – Inwentarz (1,63 MB)
 10. Wydział Nauk Ekonomicznych/Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1965-2015
 11. Wydział Nauk Historycznych 1993-2013 – Katalog prac dyplomowych
 12. Wydział Nauk o Ziemi 2012-2013
 13. Wydział Nauk Pedagogicznych 1992-2019
 14. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 2009-2014
 15. Wydział Prawa i Administracji 1959-2017
 16. Wydział Prawno-Ekonomiczny 1945-1953
 17. Wydział Sztuk Pięknych 1945-2014 – Katalog prac dyplomowych
 18. Wydział Teologiczny 2001-2013

Instytuty

 1. Instytut Artystyczno-Pedagogiczny 1969-2012
 2. Instytut Astronomii 1969-1980
 3. Instytut Biologii 1969-1973
 4. Instytut Chemii 1969-1976
 5. Instytut Filologii Polskiej 1969-1988
 6. Instytut Fizyki 1969-2004
 7. Instytut Geografii 1969-1987
 8. Instytut Historii i Archiwistyki 1969-1990
 9. Instytut Matematyki 1969-1986
 10. Instytut Nauk Społecznych 1975-1981
 11. Instytut Ogólnoekonomiczny 1975-1980
 12. Instytut Pedagogiki i Psychologii 1968-1981
 13. Instytut Prawa Państwowego i Administracyjno-Gospodarczego 1966-1972
 14. Instytut Prawa Sądowego 1969-1972
 15. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 1969-2012
 16. Instytut Zarządzania Gospodarką Narodową 1970-1980
 17. Studium Nauk Politycznych 1965-1977

Katedry i zakłady

 1. Katedra Filologii Polskiej 1948-1966; 1975
 2. Katedra Filologii Romańskiej 1946-1952 – Inwentarz (538 KB)
 3. Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych 1960-1970
 4. Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1945-1967 – Inwentarz (833 KB)
 5. Katedra i Zakład Etnologii Etnografii 1945-1975
 6. Katedra i Zakład Filologii Angielskiej 1946-1952; 1986-1988
 7. Katedra i Zakład Filologii Germańskiej 1946-1952, 1969-1980
 8. Katedra i Zakład Logiki UMK 1946-1986
 9. Katedra i Zakład Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej 1947-1974
 10. Katedra Literatur Słowiańskich 1946-1953
 11. Zakład Archiwistyki 1971–1991
 12. Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX-XX w. 1961-1980 – Inwentarz (498 KB)

Akta jednostek administracyjnych

 1. Biuro Głosu Uczelni 1979; 1991-2014
 2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 1945-2010
 3. Sekretariat Rektora/Biuro Rektora 1945-2018 – Inwentarz (767 KB)
 4. Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 2004-2012
 5. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1945-1982
 6. Dział Aparatury Naukowej 1959-1992
 7. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich 1955-1986
 8. Dział Dydaktyki 1945-2008
 9. Dział Inwentaryzacji 2009-2013
 10. Dział Inwestycyjno-Energetyczny 1950-1984; 2008
 11. Dział Kształcenia 1983-2015
 12. Dział Nauki 1961-2011; 2013-2016
 13. Dział Organizacji 1960; 1969-2016
 14. Dział Promocji i Informacji UMK 1950-2019 – Inwentarz (422 KB)
 15. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich 1985-2017
 16. Dział Socjalny 1954-1982, 1978-1984, 1994
 17. Dział Spraw Obronnych 2003-2009
 18. Dział Spraw Pracowniczych 1945-2015
 19. Dział Współpracy z Zagranicą 1956-2014
 20. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK /Biuro Karier/ 1967-2019
 21. Dział Zbiorowego Żywienia 2005-2006
 22. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż. 1966-1989
 23. Kwestura /Dział Finansowy; Dział Księgowości; Dział Płac/ 1945-2014
 24. Ośrodek Informacji i Promocji UMK 1996-1999
 25. Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych 1978-1991
 26. Prorektor ds. nauki 1963-1973
 27. Prorektor ds. ogólnych i rozwoju kadr 1975; 1978-1990
 28. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego /Sekretariat Administracji/ 1947-1986
 29. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu 1994-2015
 30. Zakład Poligrafii 1950-2008 – Inwentarz (2,63 MB)
 31. Zespół Radców Prawnych 1999-2015

Akta jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i usługowych

Ogólnouczelniane

 1. Archiwum UMK 1946-2018
 2. Biblioteka Uniwersytecka UMK /Biblioteka Główna/ 1945-2016
 3. Centrum Brytyjskie przy UMK /British Council/ 1993-2012 – Inwentarz (672 KB)
 4. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta 1995-2009
 5. Komisja Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich w Toruniu 1945; 1949
 6. Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy 1976-1980 – Inwentarz (1,36 MB)
 7. Rolniczy Zakład Doświadczalny 1946-2001
 8. Studium Przygotowawcze UMK 1946-1954
 9. Studium Wojskowe 1950-1991
 10. Studium Wstępne 1945-1949
 11. Studium Wychowania Fizycznego/Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1945-1992
 12. Uczelniane Centrum Informatyczne /UCI/ [1969], 1986-2001, 2014
 13. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania /UCNTN/ 2009-2017

Międzywydziałowe

 1. Studium Języków Obcych/Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych /SPNJO/ 1953-2015

Usługowe

 1. Inwestycja pn. ,,Modernizacja obiektów UMK przy ulicy Lwowskiej 1 w Toruniu” 2014-2015 – Inwentarz (643 KB)
 2. Wydawnictwo Naukowe UMK 1952-2014

Akta instytucji, organizacji, związków i towarzystw działających przy UMK

Instytucje

 1. Akademicka Przychodnia Lekarska /APL/ 1966-1976, 1980-2018
 2. Delegatura Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego ds. Młodzieży 1946-1954
 3. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego 1995-2011
 4. Polska Misja Historyczna przy Instytucie Historycznym Maxa Planca w Getyndze 1987-2009
 5. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe “UNITORUS” Sp. z o. o. 1987-1993 – Inwentarz (648 KB)
 6. Toruński Klub Książki Nieocenzurowanej przy UMK 1989-1992 – Inwentarz (471 KB)
 7. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Toruniu i Bydgoszczy 1963-1983
 8. Zarząd Ośrodków Akademickich. Ekspozytura w Toruniu 1950-1954, 1957 – Inwentarz (860 KB)

Organizacje

 1. Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 1966-1974
 2. Komitet Uczelniany PZPR [1945], 1949-1989 – Inwentarz (1013 KB)
 3. Spółdzielnia Pracowników UMK 1946-1951 – Inwentarz (625 KB)
 4. Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK 1976 – Inwentarz (806 KB)

Związki

 1. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK 1980-1990; 1992; 1997
 2. Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Koło w Toruniu 1945-1951 – Inwentarz (542 KB)
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego /ZNP/ przy UMK 1946-1985

Towarzystwa

 1. Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego nr 2 przy UMK 1955-2005
 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział w Toruniu 1946-1976; 1980- 2000 – Inwentarz (2,15 MB)
 3. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Toruniu 1947-1991
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Toruniu 1946-2013 – Inwentarz (268 KB)
 5. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Koło w Toruniu 1949-1950; 1981
 6. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1928-1953 – Inwentarz (422 KB)
 7. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 1988-2000
 8. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 1946-1951 – Inwentarz (615 KB)
 9. Towarzystwo Przyjaciół UMK w Toruniu 1945-1953 – Inwentarz (659 KB)
 10. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Koło TPPR na UMK 1949-1954 – Inwentarz (474 KB)

Organizacje studenckie (naukowe, kulturalno-społeczne, polityczne i usługowe)

Naukowe

 1. Koło Akademickie PCK przy UMK [kronika fotograficzna] 1946-1947 – Kronika (41,43 MB)
 2. Koło Naukowe Anglistów /English Circle/ [album fotograficzny] 1946 – Album (46,03 MB)
 3. Międzywydziałowe Koło Penitencjarne przy UMK 1958-1973 – Inwentarz (886 KB)
 4. Studenckie Koło Naukowe Historyków UMK 1947-1975; 1980; 1996-2009
 5. Studenckie Koło Naukowe Polonistów przy UMK 1956-1968 – Inwentarz (474 KB)

Kulturalno-sportowe

 1. Akademicki Związek Sportowy /AZS/ Klub Uniwersytetu w Toruniu 1961-1986 – Inwentarz (1,09 MB)
 2. Chór Kameralny UMK/Chór Akademicki UMK 1979-2016
 3. Samorząd Studencki UMK 1991-2013
 4. Studencka Agencja Fotograficzna 1973-1982
 5. Studencka Agencja Radiowa /Radio Centrum i Bielany Radio/ 1961-1995 – Inwentarz (854 KB)
 6. Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”/Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” 1963-2017 – Inwentarz (465 KB)
 7. Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla” 1960-1976; 1981-1986
 8. Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio „Sfera” UMK 2006-2015
 9. Teatr studencki „Perpetuum Mobile” 2002-2015

Polityczne

 1. Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich /SZSP/ 1963-1982 – Inwentarz (369 KB)
 2. Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ przy UMK 1957-1968 – Inwentarz (396 KB)
 3. Tymczasowa Komisja Uczelniana Samorządu Studentów UMK 1983-1985 – Inwentarz (521 KB)
 4. Zrzeszenie Studentów Polskich /ZSP/ – Komisja Zagraniczna 1957-1969 – Inwentarz (389 KB)
 5. Związek Akademicki “Arka” 1989-1990 – Inwentarz (616 KB)
 6. Związek Młodzieży Wiejskiej /ZMW/ przy UMK 1964-1989 – Inwentarz (422 KB)
 7. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /ZSMP/ 1982-1988 – Inwentarz (680 KB)

Usługowe

 1. Studencka Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia” 1960-2014 – Inwentarz (748 KB)

Spuścizny i depozyty – po pracownikach Uniwersytetu oraz osobach związanych z uczelnią

 1. Alexandrowicz Maria, lektor języka rosyjskiego 1899-1985
 2. Balcerzyk Stanisław Piotr, profesor w Zakładzie Algebry i Topologii 1950-2003
 3. Biskup Marian Adam, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza 1933-2012
 4. Bohr Ryszard Józef, profesor w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin, rektor UMK 1955-1987
 5. Budkowska Janina, starszy asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej 1932-1975
 6. Cackowski Stefan, profesor w Zakładzie Historii Gospodarczej 1974-2004
 7. Churski Zygmunt, profesor w Zakładzie Geografii i Hydrologii 1968-2006 – Inwentarz (447 KB)
 8. Cimochowski Wacław, profesor w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego 1950-1986
 9. Czacharowski Antoni Barnaba, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej 1958- 2002
 10. Czarkowski Józef, docent w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1964-1991
 11. Czerwonnaja Swietłana, profesor w Katedrze Antropologii Kulturowej 1916-2019
 12. Czeżowski Tadeusz Hipolit, profesor w Katedrze Logiki 1831-2012 – Inwentarz (597 KB)
 13. Domasłowski Wiesław Jerzy, profesor w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych 1920-2016
 14. Dygdała Adam Eugeniusz, starszy wykładowca w Katedrze Historii Narodów ZSRR 1935-1962
 15. Dziewulski Władysław, profesor Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, organizator UMK i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, prorektor UMK 1898-2012
 16. Friedel Teresa, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego 1928-2011
 17. Galon Rajmund, profesor w Zakładzie Geografii Fizycznej 1894-1986
 18. Gardzielewska Janina, artystka-fotografik 1959-1979
 19. Gorgolewski Stanisław, profesor w Katedrze Radioastronomii 1948-2013 – Inwentarz (2,57 MB)
 20. Górski Karol, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza 1951-1988 – Inwentarz (545 KB)
 21. Górski Konrad Józef, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej XIX w. 1836-1989
 22. Górski Wacław, artysta-fotografik 1965-2005
 23. Hejnosz Wojciech, profesor w Katedrze Historii Prawa Polskiego 1912-1977
 24. Heza Edmund, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej 1952-2019 – Inwentarz (661 KB)
 25. Hoszowski Stanisław Maria, profesor w Zespole Katedr Historii Polski 1958-1977
 26. Hurynowicz Janina, profesor, lekarz specjalizujący się w neurologii i psychiatrii 1929-1971
 27. Hutnikiewicz Artur Maria, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej 1880-2005
 28. Ingraden Roman Stanisław, profesor w Zakładzie Fizyki Teoretycznej 1910-2010
 29. Iwanowska Wilhelmina, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej astronomii i astrofizyki 1918-2000
 30. Jabłoński Aleksander, profesor w Katedrze Fizyki Doświadczalnej 1929-1998
 31. Jakubowska Barbara Maria, lektor języka łacińskiego 1966-1988
 32. Janiszewski Leszek, profesor w Zakładzie Fizjologii Zwierząt 1962-1990
 33. Janosz-Biskupowa Irena Kazimiera, docent w Zakładzie Archiwistyki, kierownik Archiwum UMK 1898-2005 – Inwentarz (821 KB)
 34. Jeśman Halina, kierownik Dziekanatu Wydziału Humanistycznego 1868-1993
 35. Jeśmanowicz Leon, profesor w Zakładzie Analizy Matematycznej 1927-1988
 36. Kalembka Sławomir Robert, profesor w Zakładzie Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych, rektor UMK 1936-2009
 37. Kamiński Stanisław, docent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej 1966-1988
 38. Kiełpiński Roman Szczepan, matematyk 1969-1987
 39. Koneczny Henryk, profesor w Zakładzie Technologii Chemii Organicznej i Nieorganicznej 1996
 40. Kopcewicz Jan Józef, profesor w Zakładzie Fizjologii Roślin, rektor UMK 1973-2015
 41. Kozłowski Józef, profesor w Katedrze Projektowania Wnętrz 1869-2010
  Narębska-Dębska-Kozłowska Barbara Zofia, docent w Zakładzie Kształtowania Form Plastycznych
 42. Lange Henriette i Friedrich, administratorzy obiektu przy ul. Gałczyńskiego 1862-1944
 43. Lechicka Jadwiga, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1915-1965
 44. Lewandowski Władysław, docent w Zakładzie Historii Wojskowej 1944-1992
 45. Łubieńska-Iwaniszewska Cecylia Maria, doktor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej 1897-2018
 46. Łukaszewicz Witold, profesor w Zakładzie Historii Powszechnej i Powszechnej, rektor UMK 1951-1976
 47. Marciniak Tadeusz Jan, doktor w Zakładzie Edukacji Artystycznej 1976-2003
 48. Melkowski Stefan Piotr, doktor w Zakładzie Literatury Współczesnej 1990-2013
 49. Mikulska Izabella Helena, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej 1900-1991
  Mikulski Józef Stanisław, profesor w Zakładzie Hydrobiologii
 50. Mincer Wiesław, bibliotekarz, bibliograf 1975-1991
 51. Mossakowski Józef, starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski do poł. XV w. i Nauk Pomocniczych Historii, kierownik Archiwum UMK 1902-1970
 52. Mrózek Władysław, docent w Zakładzie Hydrologii 1920-1999
 53. Nadolski Bronisław Emilian, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej 1913-1986
 54. Namysłowski Władysław Wiktor, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego 1837-1957 – Inwentarz (596 KB)
 55. Nesterowicz Mirosław Tadeusz, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego 1946-2016
 56. Ochendowski Eugeniusz Hubert, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego 1951-2014
 57. Passendorfer Edward Władysław, profesor w Katedrze Geologii 1913-1986
 58. Pischinger Ernest Juliusz, profesor w Katedrze Techniki Chemicznej 1945-1981 – Inwentarz (420 KB)
 59. Popławski Bogdan, dr inż., architekt, jeden z projektantów kampusu UMK na Bielanach 1967-1973
 60. Porębska-Rożałowska Krystyna, historyk, pracownik pracowni mikrofilmów TNT 1910-1999
 61. Preisner Walerian, docent filologii romańskiej 1815-1966
 62. Prüffer Jan, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej 1929-1999 – Inwentarz (571 KB)
 63. Roszko Ludmiła, docent w Zakładzie Geomorfologii i Geografii Fizycznej 1938-1995
 64. Salmonowicz Stanisław Antoni, profesor w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego w Polsce 1945-2017
 65. Serczyk Jerzy Włodzimierz, profesor w Zakładzie Metodologii i Nauczania Historii 1917-2006 – Inwentarz (822 KB)
 66. Skowroński Andrzej, artysta fotografik 2002-2015
 67. Staszewski Jacek, profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej, znawca dziejów unii polsko-saskiej 1950-2013
 68. Sudoł Stanisław Jakub, profesor w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwami, Przemysłem i Polityką Przemysłu 1974-2009
 69. Szwalbe Andrzej, prawnik, działacz społeczny i kulturalny 1996-2001
 70. Szyszkowski Wacław Władysław, profesor w Zakładzie Prawa Państwowego 1943-1988
 71. Tomczak Andrzej Kazimierz, profesor w Zakładzie Archiwistyki 1857-2016 (depozyt)
 72. Ulińska Alina, profesor w Zakładzie Chemii Organicznej 1871-1990
 73. Wieczorek Jan Michał, kompozytor i dyrygent Chóru Akademickiego UMK 1904-1988
 74. Wilkoń-Michalska Jadwiga Helena, profesor w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody 1975-2001
 75. Witkowski Leon Franciszek, docent w Katedrze Filologii klasycznej 1908-2003 – Inwentarz (626 KB)
 76. Witwicki Tadeusz, docent w Katedrze Psychologii 1918-1972
 77. Włodarski Bronisław Adolf, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski, pierwszy kierownik Archiwum UMK 1917-1972 – Inwentarz (701 KB)
 78. Wojciechowski Mieczysław, profesor w Zakładzie Historii Polski i Historii Powszechnej 1953-2012
 79. Woszczyk Andrzej Stefan, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej 1943-2011
 80. Wójcik Gabriel Eugeniusz, profesor w Zakładzie Klimatologii 1941-2002
 81. Zielińska-Melkowska Krystyna, profesor w Katedrze Historii Sztuki i Kultury 1946-2001 – Inwentarz (531 KB)
 82. Żytkowicz Leonid, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w., kierownik Archiwum UMK 1913-1991