Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Bożena Kierzkowska

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad prawidłowym przekazywaniem dokumentacji do Archiwum UMK z następujących wydziałów i komórek organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

 1. Wydział Chemii,
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 3. Wydział Matematyki i Informatyki,
 4. Wydział Prawa i Administracji,
 5. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Academia Scientiarum Thoruniensis.

Akta pozostałych komórek organizacyjnych:

 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”,
 2. Biuro Rektora,
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera,
 4. Dział Inwentaryzacji,
 5. Dział Promocji i Informacji UMK (poza dokumentacją TV UMK),
 6. Dział Zamówień Publicznych,
 7. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier),
 8. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego,
 9. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO),
 10. Rzecznik Akademicki,
 11. Samorząd Studencki UMK,
 12. Stowarzyszenie Absolwentów UMK,
 13. Studenckie Koła Naukowe,
 14. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.

II. Konsultacje powyższych w sprawach dotyczących:

III. Przejmowanie materiałów z ww. wydziałów i komórek organizacyjnych

IV. Opieka nad Pracownią Naukową Archiwum UMK:

V. Opieka nad biblioteką i księgozbiorem zgromadzonym w Archiwum UMK:

VI. Wpisywanie danych do baz: SEZAM (System Ewidencji Zespołów Archiwalnych), Doktoraty, Habilitacje i IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych).
VII. Instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
VIII. Przygotowanie zleceń i umów o dzieło wraz ze sporządzaniem rachunków oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
IX. Prowadzenie inwentarzy materiałowych i współpraca z Działem Inwentaryzacji.
X. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XI. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, Koordynatorem Czynności Kancelaryjnych.
XII. Doskonalenie warsztatu pracy, kontakty zawodowe z innymi archiwami uniwersyteckimi, pogłębianie znajomości literatury zawodowej.
XIII. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.