Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
fax: 56 611 22 04
e-mail: archiwum@umk.pl

Bożena Kierzkowska

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad narastającym zasobem w następujących komórkach organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

 1. Wydział Chemii,
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 3. Wydział Matematyki i Informatyki,
 4. Wydział Prawa i Administracji,

Pozostałe komórki jednostki administracyjne:

 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”,
 2. Biuro Rektora,
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera,
 4. Dział Inwentaryzacji,
 5. Dział Promocji i Informacji UMK,
 6. Dział Zamówień Publicznych,
 7. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier),
 8. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego,
 9. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO),
 10. Samorząd Doktorantów UMK,
 11. Samorząd Studencki UMK,
 12. Stowarzyszenie Absolwentów UMK,
 13. Studenckie Koła Naukowe,
 14. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 15. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.

II. Konsultacje powyższych w ww. sprawach:

III. Przejmowanie materiałów z ww. komórek, ich opracowywanie oraz wpisywanie do bazy prac doktorskich i habilitacyjnych.
IV. Prowadzenie wizytacji ww. komórkach:

V. Opieka nad Pracownią Naukową Archiwum UMK:

VI. Opieka nad biblioteką i księgozbiorem zgromadzonym w Archiwum UMK:

VI. Wpisywanie danych do baz: SEZAM (System Ewidencji Zespołów Archiwalnych) i IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych), doktoraty i habilitacje.
VII. Prowadzenie inwentarzy materiałowych.
VIII. Przygotowanie zleceń i umów o dzieło wraz ze sporządzaniem rachunków.
IX. Instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
X. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XI. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK.
XII. Doskonalenie warsztatu pracy, kontakty zawodowe z innymi archiwami uniwersyteckimi, pogłębianie znajomości literatury zawodowej.
XIII. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.