Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Weronika Krajniak

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

I. Opieka nad prawidłowym przekazywaniem dokumentacji do Archiwum UMK z następujących wydziałów i komórek organizacyjnych:

Akta wydziałowe (ogólne i studenckie):

 1. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
 2. Wydział Sztuk Pięknych,
 3. Wydział Teologiczny,
 4. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska – Academia Copernicana.

Akta pozostałych komórek organizacyjnych:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 2. Dział Kształcenia,
 3. Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej,
 4. Dział Nauki,
 5. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich,
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 7. Hotel Uniwersytecki,
 8. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT),
 9. Samodzielne Stanowisko ds. Systemów POL-on i USOS,
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej,
 11. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu,
 12. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO),
 13. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI),
 14. Wydawnictwo Naukowe UMK,
 15. Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

II. Konsultacje powyższych w sprawach dotyczących:

III. Przejmowanie materiałów z ww. wydziałów i komórek organizacyjnych.

IV. Gromadzenie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji nieaktowej, w tym:

V. Opracowanie zespołów archiwalnych i spuścizn, prowadzenie baz: Album i Nagrania (dźwiękowe), Doktoraty, Habilitacje i IZA (Inwentarz Zespołów Archiwalnych).
VI. Digitalizacja fotografii.
VII. Opieka nad Pracownią Naukową Archiwum UMK:

VIII. Promocja zbiorów i działalności Archiwum UMK:

IX. Instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
X. Sprawowanie opieki nad praktykantami odbywającymi praktyki zawodowe w Archiwum UMK.
XI. Doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji, kontakty zawodowe z innymi archiwami uniwersyteckimi, pogłębianie znajomości literatury fachowej.
XII. Współpraca z NDAP, Archiwum Państwowym w Toruniu, Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, Koordynatorem Czynności Kancelaryjnych.
XIII. Realizacja spraw bieżących oraz innych prac zleconych przez przełożonego nie uwzględnionych w powyższym zakresie obowiązków.