Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Bronisław Włodarski

Bronisław Włodarski urodził się 2 września 1895 r. w Tarnopolu. W latach 1906-1914 uczęszczał do tamtejszego gimnazjum, które ukończył z odznaczeniem. W roku 1917 rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był uczniem wybitnego historyka Stanisława Zakrzewskiego. W roku 1923 uzyskał stopień doktora. Trzy lata późnej został stypendystą rządu czechosłowackiego. W latach 1932-1933 jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej przeprowadził badania archiwalne we Włoszech. Rok później uzyskał habilitację na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza i został zatrudniony na stanowisku docenta.

W latach 1920-1932 był nauczycielem w VIII Państwowym Gimnazjum i Liceum we Lwowie. W 1932 zmienił szkołę na VI Państwowe Gimnazjum im. S. Staszica, gdzie pracował do 1941 r. (w latach 1938-1939 jako dyrektor). W czasie II wojny światowej pracował fizycznie, aktywnie uczestniczył w tajnym nauczaniu i jako kierownik koordynował działalność lwowskich tajnych szkół średnich. Był też przybranym członkiem Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie. W roku 1945 przeniósł się z rodziną do Torunia, gdzie objął Katedrę Historii Średniowiecznej Polski na nowotworzonym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którą kierował do roku 1966. W 1946 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1957 r. tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1948 powierzono mu organizację i kierownictwo Archiwum UMK. W 1949 r. został członkiem Komisji Słowianoznawstwa, a rok później Komisji Historycznej PAU. W latach 1949-1950 był zastępcą kierownika Instytutu Historycznego UMK. Dwa lata później władze ministerialne mianowały go kierownikiem Zespołu Katedr Historii, którego był organizatorem. W 1956 r. po przekształceniu Zespołu Katedr w Instytut Historii UMK, został jego pierwszym dyrektorem. Funkcję dyrektora piastował w latach 1956-1959 i 1963-1966. Ponadto w latach 1948-1950 był prodziekanem, a od 1950 do 1952 r. dziekanem Wydziału Humanistycznego UMK. Przez dwie kadencje, w latach 1956-1962, był prorektorem UMK do spraw nauczania. Prof. Bronisław Włodarski był jednym z twórców toruńskiej szkoły mediewistycznej oraz całego kierunku historycznego na UMK.

Bronisław Włodarski zmarł 9 kwietnia 1974 r. w Gdyni. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu.

 

(Opracowano na podstawie: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004, materiały do biografii, pod red. Sławomira Kalembki, Toruń 2006, s. 744; Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), pod red. Mariana Biskupa, Andrzeja Gizińskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1989, s. 353-360).