Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Henryka Duczkowska-Moraczewska

Henryka Duczkowska-Moraczewska urodziła się 18 grudnia 1945 r. w Wolborzu w rodzinie robotniczo-chłopskiej. W tym mieście w 1952 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, kontynuowaną w Liceum Pedagogicznym im. A. Frycza-Modrzewskiego, którą ukończyła w 1964 r. W tym samym roku podjęła studia na kierunku historycznym o specjalności archiwistycznej na Wydziale Humanistycznym UMK. Pracę magisterską pt. Stosunek Piusa XII do Polski w okresie II wojny światowej na podstawie historiografii i publicystyki Polski Ludowej napisała pod kierunkiem prof. Witold Łukaszewicza. Egzamin magisterski złożyła w czerwcu 1969 r. W kwietniu 1978 r. obroniła dysertację doktorską pt. Kancelaria i archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej, na podstawie której uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Promotorem rozprawy, wydanej drukiem w 1982 r., była doc. Irena Janosz-Biskupowa.

Po studiach, od 1 października 1969 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na WH UMK, ze skierowaniem do pracy w Archiwum UMK. W trakcie pracy w archiwum wielokrotnie awansowała. 1 października 1976 r. jako starszy asystent naukowo-badawczy objęła, po odejściu doc. Janosz-Biskupowej, funkcję p. o. kierownika, by 1 października 1978 r. zostać kierownikiem Archiwum UMK. Od 1 lipca 1992 r. funkcję tę pełniła na stanowisku starszego dokumentalisty dyplomowanego. Kierownikiem archiwum była do 31 grudnia 2010 r.

Przez wiele lat prowadziła zajęcia m. in. z zakresu biurowości i rozwoju form kancelaryjnych w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Będąc pracownikiem archiwum, od 1 października 1983 do 30 czerwca 1984 r., na pół etatu pracowała także w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Podkowa” w Toruniu.

Od roku 1969 należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu, w którym była członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002-2011 była także członkiem ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

W 1974 r. odbyła staż w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku następnym kilkakrotnie wyjeżdżała na stypendia naukowe do archiwów zagranicznych, m.in.: Greifswaldu, Rostocku, Bratysławy i Ferrary. W 1993 r. w Wiedniu prowadziła kwerendę w tamtejszych bibliotekach, archiwach i muzeach. Brała czynny udział w konferencjach archiwalnych, organizując niektóre z nich. Z jej inicjatywy, 19 maja 1978 r. w Archiwum UMK odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Archiwalnej, a w 1986 r., w ramach I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Przemyślu, zorganizowała konferencję archiwistów szkół wyższych. Była autorką wielu wystaw i publikacji poświęconych Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika oraz jego pracownikom. Za działalność organizatorską i popularyzatorską była wielokrotnie nagrodzona przez JM Rektora UMK. W roku 2011 uhonorowana została Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Publikacje doktor Duczkowskiej-Moraczewskiej dotyczą archiwów szkół wyższych, kancelarii uniwersyteckich i edytorstwa źródeł historycznych.

 

(Opracowano na podstawie: Akt osobowych, AUMK, sygn. K-106N/30; Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s. 63; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004: materiały do biografii, pod red. Sławomira Kalembki, Toruń 2006, s. 178).