Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Janusz Tandecki

Janusz Stefan Tandecki urodził się 2 września 1950 r. w Miastku w rodzinie robotniczej. W roku 1968 w rodzinnym mieście ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1969-1974 studiował historię, o specjalności archiwistycznej na Wydziale Humanistycznym UMK. Pracę magisterską pt. Produkcja i handel piwem i winem w Toruniu do roku 1523 napisał pod kierunkiem prof. Antoniego Czacharowskiego. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk historycznych na Wydziale Humanistycznym UMK. Promotorem dysertacji doktorskiej Organizacja, funkcjonowanie oraz działalność aktotwórcza cechów toruńskich w okresie staropolskim był również prof. A. Czacharowski. W roku 1991 otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk historycznych, o specjalności nauki pomocnicze historii, na podstawie rozprawy Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej. Stopień profesora zwyczajnego uzyskał na UMK w styczniu 1999 r.

Po studiach, 1 sierpnia 1975 r. podjął pracę na stanowisku młodszego archiwisty w Archiwum Państwowym w Toruniu. 1 czerwca 1977 r. awansował na stanowisko asystenta naukowo-badawczego. Następnie, 1 września 1988 przeszedł do Pomorskiej Pracowni Instytutu Sztuki PAN, gdzie do 1992 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 1992-1994 pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W roku 1994 został zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a w latach 2000-2003 dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Obecnie kieruje tam Zakładem Źródłoznawstwa i Edytorstwa. Jednocześnie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. pełnił obowiązki kierownika Archiwum UMK.

W latach 1984-1994 przebywał na licznych stypendiach w Niemczech i Austrii, m.in.: Friedrich Ebert Stiftung (Berlin), Historische Kommission zu Berlin, Max Planck Institut für Geschichte w Getyndze, Fundatio Lanckorońskich w Wiedniu, na uniwersytecie w Bonn. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m. in.: Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie pełnił różne funkcje, od sekretarza Wydziału I, sekretarza generalnego, a obecnie wiceprezesa; w Polskim Towarzystwie Historycznym zasiadał w Komisji Rewizyjnej; w Towarzystwie Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu pełnił funkcję sekretarza oraz był członkiem zarządu. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Obecnie zasiada w zarządzie Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo). Przynależy także do kilku zagranicznych stowarzyszeń naukowych, w tym Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens w Wiedniu, Historische Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung w Berlinie. W 2004 odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2009 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem licznych monografii i artykułów dotyczących m. in. dziejów miast, mieszczaństwa i państwa zakonnego w Prusach, archiwistyki i nauk pomocniczych historii, edytorstwa źródeł historycznych.

 

(Opracowano na podstawie: Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s. 243-244; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004: materiały do biografii, pod red. Sławomira Kalembki, Toruń 2006, s. 691; [Bio-bibliografia], Sprawozdania TNT w Toruniu, 1992, nr 45, s. 77-78).