Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

Józef Mossakowski

Józef Mossakowski urodził się 25 września 1897 r. w Pływaczewie. W 1909 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Chełmnie. Tam też był uczestnikiem tajnej polskiej organizacji samokształceniowej Filomatów. Po uzyskaniu matury w 1916 r. został powołany do niemieckiego wojska. Po I wojnie uczestniczył w działalności niepodległościowej w ziemi chełmińskiej i Wielkopolsce. W latach 1922-1926 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu absolutorium w 1926 r. został członkiem Związku Obrońców Kresów Zachodnich, później przekształconych w Polski Związek Zachodni.

W 1931 r. zamieszkał w Toruniu, gdzie podjął pracę jako urzędnik biblioteczny w Książnicy Miejskiej w Toruniu i w Instytucie Bałtyckim, prowadząc prywatne studia historyczne. W 1934 r. został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W czasie II wojny światowej przebywał w oficerskim obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg w Dobiegniewie. Wśród współjeńców prowadził wykłady z historii i geografii. Po wojnie powrócił do Torunia, gdzie został kierownikiem działu oświaty w Polskim Związku Zachodnim oraz sekretarzem w Komisji Wykonawczej Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Toruńskiego. Od 1946 r. pracował jako młodszy asystent w Katedrze Historii Ziem Pomorskich UMK. Rok później uzyskał magisterium oraz został mianowany asystentem. Do roku 1950 był kierownikiem biura Zarządu i Działu Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 1954 r. przejął kierownictwo nad Archiwum UMK. W 1957 r. został starszym wykładowcą, zaś trzy lata później uzyskał stopień doktora.

Józef Mossakowski zmarł 23 lutego 1972 r. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

 

(Opracowano na podstawie: Jerzy Serczyk, Mossakowski Józef (1897-1972), [w:] “Toruński Słownik Biograficzny”, t. 1, 1998, s. 181).