Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1956-1965

24 III 1956

Archiwum przejęło pierwsze akta z lat 1951–1955 z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK (powstał 1 września 1951);

3 V 1956

zostały przekazane pierwsze akta z lat 1945–1955 z Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

2 X i 5 XII 1956

z Oddziału Kadr przejęto kolejną część akt osobowych pracowników UMK z lat 1952–1955;

9 XI 1956

Julia Zanówna, kierownik Sekretariatu Rektora UMK, przekazała następną partię dokumentacji z lat 1948–1954;

1956

Do Archiwum zostały przekazane pierwsze akta studenckie.

15 III 1958

Archiwum UMK, podobnie jak archiwa innych szkół wyższych, otrzymało od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prawo wieczystego przechowywania akt własnych, które powstały i powstają w wyniku jego działalności;

1958

Przeprowadzono kolejne brakowanie dokumentacji.

28 V 1959

rektor UMK prof. Henryk Szarski polecił zastępcy profesora mgr. Franciszkowi Paprockiemu, kierownikowi Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Humanistycznego, przeprowadzenie kontroli w Archiwum i sformułowanie wniosków usprawniających jego pracę.

13 i 25 IV 1960

zostały przekazane akta kategorii A i B z sekretariatów: Rektora UMK i Prorektora ds. Nauki z lat 1948, 1951/52–1957/58.

1 III 1963

komisja w składzie: dr Józef Mossakowski, Julia Zan i Władysława Skurat przeprowadziła kolejne brakowanie akt Sekretariatu Rektora UMK z lat 1953–1960;

9 IV 1963

ukazało się zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego w sprawie podziału materiałów archiwalnych na kategorie i ustalenia terminów ich przechowywania (Monitor Polski 1963, nr 37, poz. 184);

28 V i 6 VI 1963

w Archiwum odbyły się wizytacje pracownika oddziału toruńskiego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy dr Ireny Janosz-Biskupowej, która w protokole pokontrolnym zapisała, że zasób z lat 1945–1962, m.in. dokumentacja Rektoratu, Działu Nauczania, Sekcji: Kadr i Gospodarczej oraz pięciu dziekanatów, wynosił 287 mb., w tym 162 mb. materiałów Kwestury przechowywanych w dwóch pomieszczeniach w skarbcu Collegium Minus. Akta prowadzone były w systemie bezdziennikowym na podstawie wykazu akt;

26 XI 1963

na posiedzeniu Senatu Akademickiego doc. Melityna Gromadzka, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, poruszyła sprawę godzin urzędowania Archiwum.