Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1976-1985

27 V 1976

z inicjatywy doc. Ireny Janosz-Biskupowej odbyło się zebranie z dziekanami wydziałów i kierownikami komórek organizacyjnych UMK poświęcone właściwemu prowadzeniu dokumentacji na podstawie wykazu akt oraz przekazywaniu jej do Archiwum;

1 IX 1976

zasób archiwalny liczył 52 687 j.a. W latach 1966–1976 wybrakowano 16 042 j.a., a przejęto 37 034 j.a. Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 250 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych udostępniono 375 j.a., odpowiedziano na 11 kwerend, 92 osobom wydano dokumenty z akt studenckich;

30 IX 1976

rektor UMK prof. Wiesław Woźnicki odwołał z funkcji kierownika Archiwum doc. Irenę Janosz-Biskupową, która objęła etat docenta w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK;

1 X 1976

pełniącą obowiązki kierownika Archiwum została mgr Henryka Duczkowska-Moraczewska (do 30 września 1978);

6 XII 1976

mgr Henryka Duczkowska-Moraczewska, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przejęła od doc. Ireny Janosz-Biskupowej pomieszczenia i zasób Archiwum;

1976

Na podstawie opracowanego w Archiwum formularza wypełnianego przez absolwentów UMK przy odbiorze dyplomów rozpoczęto gromadzenie kartoteki absolwentów. kartotekę ułożoną w układzie alfabetycznym według kierunków studiów prowadzono do roku 2000.

23 II 1977

Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Toruniu przekazał do zasobu archiwalnego pierwszą partię dokumentacji technicznej osiedla uniwersyteckiego na Bielanach (spisy 1–12);

2 III 1977

pismo rektora prof. Wiesława Woźnickiego do komórek organizacyjnych UMK dotyczące uporządkowania dokumentacji służbowej powstałej w latach 1945–1974 i przekazania jej do 31 maja tr. do Archiwum;

30 IV 1977

ukazało się „Zarządzenie nr 3a Rektora UMK” w sprawie powołania m.in. stałej komisji rektorskiej ds. Archiwum, w której skład wchodzili delegaci wszystkich wydziałów, dyrektor administracyjny UMK i kierownik Archiwum jako sekretarz. Przewodniczącym rady został rektor prof. Wiesław Woźnicki;

18 V 1977

pracownicy Archiwum przeprowadzili szkolenie dla pracowników administracji ogólnouczelnianej w zakresie właściwego prowadzenia akt i ich przekazywania do jednostki;

15 IX 1977

na stanowisku referenta została zatrudniona Ewa Wiśniewska (pracowała do 29 października 2015);

31 XII 1977

w Archiwum odbyła się kolejna wizytacja przeprowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Lucynę Pomerenke, która w protokole pokontrolnym zanotowała, że zasób ogółem liczył 57 441 j.a. akt kat. A. i B (z czego w ciągu roku 1977 przybyło 3 952 j.a.), 30 taśm magnetofonowych i ok. 100 fotogramów. W ciągu roku do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 141 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 91 użytkownikom udostępniono ok. 2 050 j.a., odpowiedziano na 14 kwerend oraz 84 osobom wydano dokumentację z akt studenckich.

19 V 1978

pod przewodnictwem rektora prof. Wiesława Woźnickiego w lokalu Archiwum odbyło się posiedzenie rektorskiej Komisji Archiwalnej;

25 VIII 1978

ukazało się „Zarządzenie nr 26 Rektora UMK” wprowadzające na uczelni „Instrukcję kancelaryjną” oraz jako załącznik nr 11 „Jednolity, rzeczowy wykaz akt spraw typowych”, które regulowały zasady postępowania z dokumentacją w poszczególnych komórkach organizacyjnych i wydziałach uczelni;

19 IX 1978

ukazało się „Zarządzenie nr 1/78 Rektora UMK” w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na lata 1978–1981, wśród których wymieniono również Komisję Archiwalną;

1 X 1978

kierownikiem Archiwum została dr Henryka Duczkowska-Moraczewska (była nim do 31 grudnia 2010);

26 X 1978

zasób archiwalny wynosił ok. 66 041 j.a., siedem spuścizn, 30 taśm magnetofonowych z nagraniami i ok. 100 fotogramów;

26 X 1978

pod przewodnictwem rektora prof. Ryszarda Bohra w lokalu Archiwum odbyło się posiedzenie rektorskiej Komisji Archiwalnej (działała do 1980), w trakcie którego omówiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 1978 oraz plan pracy na rok 1979;

1978

Archiwum otrzymało pierwszy etat pracownika naukowo-dydaktycznego, na który powołano dr Henrykę Duczkowską-Moraczewską.

1 I 1979

jednostka uzyskała dodatkowy etat, na którym, na stanowisku referenta, zatrudniono Elżbietę Talarczyk (pracowała do 30 kwietnia 2009);

27 II 1979

z Sekretariatu Rektora UMK przejęto księgi dyplomów doktorskich z lat 1946–1976, księgi immatrykulacyjne z lat 1945/46–1963/64, roty ślubowania studentów (z lat 1946-1959/60) oraz dokumentację doktoratów honoris causa z lat 1959–1978;

29 XI 1979

do zasobu Archiwum przekazano pierwszą partię dokumentacji Kwestury UMK;

19 XII 1979

pod przewodnictwem rektora prof. Ryszarda Bohra w lokalu Archiwum odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Komisji Archiwalnej, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności jednostki za rok 1979 oraz plan pracy na rok 1980.

22 I 1980

ukazało się „Zarządzenie nr 7 Rektora UMK” w sprawie ujednolicenia zasad korzystania z materiałów archiwalnych Archiwum UMK;

29 IV 1980

po kolejnej wizytacji przeprowadzonej przez pracownika Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Annę Chruściel, w przesłanym protokole odnotowano, że zasób Archiwum z lat 1945–1979 liczył nieco ponad 60 000 j.a., ok. 355 mb. akt własnych oraz 525 mb. akt studenckich (kat. A), z czego wybrakowano 7 348 j.a., tj. ok. 40 mb. dokumentacji, oraz siedem spuścizn. wspomniano także o osobnej składnicy dokumentacji w Kwesturze UMK, w której przechowywano ok. 180 mb. akt oraz dodatkowej składnicy utworzonej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Piwnicach;

2 VII 1980

pismo rektora prof. Ryszarda Bohra do dziekanów wydziałów, kierowników instytutów, katedr i zakładów w sprawie uporządkowania akt z lat 1945–1975 i przekazania ich do 31 października tr. do Archiwum;

2–3 X 1980

z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia UMK Archiwum, wspólnie z Biblioteką Główną, było współorganizatorem okolicznościowej wystawy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w latach 1945–1980 prezentowanej we foyer Auli Uniwersyteckiej;

10 XII 1980

„Zarządzeniem nr 33 rektora UMK” dokonano zmian w stałych komisjach rektorskich na rok akademicki 1980/1981 oraz powołano wspólną Komisję Archiwalną i Biblioteczną, która z racji innych funkcji obu jednostek szybko zakończyła działalność;

17 XII 1980

Zakład Poligrafii UMK przekazał do zasobu Archiwum pierwszą partię dokumentacji z lat 1957–1978;

1980

W ciągu roku do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 243 j.a., na miejscu do celów badawczych 263 użytkownikom udostępniono 697 j.a., a 236 osobom wydano dokumenty z akt studenckich.

31 I 1981

w Instytucie Fizyki UMK prezentowano wystawę poświęconą Katedrze Fizyki, którą przygotowali pracownicy Archiwum;

2 III 1981

w gmachu rektoratu odbyło się posiedzenie Komisji Archiwalnej i Bibliotecznej;

1981

W Archiwum rozpoczęto prowadzenie katalogu alfabetycznego dla akt pracowniczych (prowadzony był do roku 1999).

9 II 1982

ukazało się „Zarządzenie nr 10 Rektora UMK” w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na rok akademicki 1981/82, wśród których powołano też Komisję ds. Archiwum w składzie: prof. Andrzej Tomczak (przewodniczący) i profesorowie: Stanisław Dembiński, Jacek Staszewski, Jerzy Serczyk, Zbigniew Zdrójkowski i dr Włodzimierz Karaszewski (członkowie);

7 VI 1982

w związku z setną rocznicą urodzin pierwszego rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę Pierwszy Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr Ludwik Kolankowski prezentowaną w Bibliotece Głównej;

30 XI 1982

na posiedzeniu Senatu UMK rektor prof. Jan Kopcewicz zwrócił się do pracowników naukowych z prośbą o przekazywanie do Archiwum dokumentacji od roku 1945 o trwałej wartości historycznej oraz materiałów prywatnych (archiwów osobistych);

31 XII 1982

zasób archiwalny liczył 70 669 j.a., siedem spuścizn, 200 fotografii i 50 nagrań z uroczystości uniwersyteckich na taśmach magnetofonowych. W ciągu roku przejęto 3 137 j.a. oraz wybrakowano 664 j.a. Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 249 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 105 użytkownikom udostępniono 187 j.a., 298 osobom wydano dokumenty z akt studenckich oraz sporządzono 18 zaświadczeń dla ZUS.

29 I 1983

pismo rektora prof. Jana Kopcewicza skierowane do dziekanów wydziałów, kierowników instytutów, katedr i zakładów w sprawie uporządkowania akt z lat 1945–1980 i przekazania ich do 30 kwietnia tr. do Archiwum;

Luty 1983

w magazynie archiwalnym nr 2 przy ul. F. Chopina 12/18 zakończono skontrum zasobu;

30 III 1983

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – 110. rocznica założenia prezentowanej we foyer biblioteki;

11 IV 1983

doc. Irena Janosz-Biskupowa przekazała do Archiwum swoją spuściznę;

14 VII 1983

„Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach” włączała archiwa szkół wyższych do państwowej sieci archiwalnej i potwierdzała im przywilej wieczystego przechowywania akt (Dziennik Ustaw, 1983, nr 38, poz. 173, art. 22 i 35 ust. 2);

15 XI 1983

w uchwalonym przez Senat Akademicki „Statucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” Archiwum ponownie umieszczono wśród jednostek pozawydziałowych;

1983

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Bronisław Pawłowski – 100-lecie urodzin.

1983

W końcu roku zasób archiwalny liczył 79 712 j.a, siedem spuścizn, 239 fotogramów i 50 taśm magnetofonowych z nagraniami uroczystości uniwersyteckich. W ciągu roku przejęto 9 681 j.a. i wybrakowano 1 089 j.a.

10 I 1984

na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego została powołana Rada Archiwum, w skład której weszło trzech pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Humanistycznego, przedstawiciel dyrektora administracyjnego UMK, kierownik Archiwum, przedstawiciel pracowników jednostki oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej;

8 III 1984

na pierwszym posiedzeniu Rada Archiwum opracowała „Regulamin Rady” i „Regulamin Archiwum”, które zostały zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu 22 stycznia 1985 roku. Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Tomczak;

5 VIII 1984

odbyło się kolejne posiedzenia Rady Archiwum zwołane w celu zaopiniowania kandydatury kierownika Archiwum na lata 1984–1987;

XI 1984

prof. Włodzimierz Wincławski, prorektor ds. nauki, wspólnie z prof. Andrzejem Tomczakiem, przewodniczącym rady, przeprowadził wizytację w Archiwum.

14 I 1985

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

22 I 1985

na posiedzenie Senatu UMK pracownicy Archiwum przygotowali niewielką ekspozycję, na której zaprezentowano dokumentację dziejów Uniwersytetu przechowywaną w jednostce;

19 II 1985

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy inaugurującej obchody jubileuszu czterdziestolecia UMK, eksponowanej we foyer Auli Uniwersyteckiej (trwała do 15 marca tr.);

1 IX 1985

Archiwum uzyskało nowy dodatkowy etat, na który na stanowisku archiwisty zatrudniono mgr Katarzynę Namysłowską, absolwentkę specjalizacji archiwalnej na UMK (pracowała do 28 sierpnia 1988);

23 IX 1985

w zamian za etat sprzątaczki jednostka otrzymała etat woźnej. Pracę na tym stanowisku podjęła Zenobia Wojciechowska (pracowała do 11 marca 1986);

1985

Dział Dydaktyki UMK przekazał pierwszą część alfabetycznej kartoteki akt studenckich z lat 1945–1985 prowadzonej w tej komórce (pozostałą partię materiałów do roku 1990/91 przekazano w roku 1997);

1985

Pracownicy Archiwum zainicjowali gromadzenie dokumentacji mogił pracowników UMK pochowanych na cmentarzach toruńskich, sporządzając karty inwentarzowe m.in. z inskrypcjami, opisami grobów oraz stanem zachowania nagrobków. Wkrótce kartotekę rozbudowano i rozpoczęto kompletowanie informacji o miejscach pochówku pracowników Uniwersytetu na innych cmentarzach polskich i zagranicznych. Po roku 2000 całość dokumentacji wprowadzono do bazy danych „Zmarli pracownicy UMK” (ob. „Nekrologi”), która w końcu 2018 roku liczyła 1 248 rekordów.