Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

2006-2015

1 I 2006

na mocy „Zarządzenia nr 65 Rektora UMK” z dnia 30 września 2005 roku Archiwum Zakładowe CM UMK stało się jednostką ogólnouczelnianą CM UMK w Bydgoszczy, funkcjonalnie podporządkowaną prorektorowi ds. Collegium Medicum, a służbowo prorektorowi ds. rozwoju i informatyzacji UMK przez kierownika Archiwum;

20 I 2006

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

3 II 2006

spotkanie kierownik dr Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej z prof. Grzegorzem Jarzembskim, prorektorem ds. rozwoju i informatyzacji UMK i bezpośrednim przełożonym, w sprawie przyznania dodatkowej powierzchni magazynowej;

4 IV 2006

w związku ze śmiercią prof. Jerzego Serczyka Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, przygotowały pośmiertną wystawę dorobku naukowego Profesora;

25 V i 2 VI 2006

pracownicy Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Sławomir Pułkownik i mgr Piotr Robaczewski przeprowadzili wizytację w Archiwum i w protokole pokontrolnym zwrócili uwagę na brak rezerw w magazynach oraz, w związku ze stale powiększającym się zasobem, na konieczność przyznania dodatkowego etatu archiwisty;

19–20 X 2006

z okazji sześćdziesięciolecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem okolicznościowej wystawy;

18 XII 2006

władze uczelni podjęły decyzję o przyznaniu Archiwum nowych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 1 przy ul. A. Mickiewicza 2/4.

1 II 2007

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

3 IV 2007

w związku z przyznaniem jednostce pomieszczeń w Domu Studenckim nr 1 zorganizowano spotkanie rektora UMK prof. Andrzeja Jamiołkowskiego z członkami Rady Archiwum;

13 VII 2007

odbyło się kolejne, nadzwyczajne posiedzenie Rady Archiwum poświęcone sprawom związanym z digitalizacją zasobu oraz dokumentacją elektroniczną;

18 VII 2007

mgr Eleonora Czeżowska, córka prof. Tadeusza Czeżowskiego, przekazała do Archiwum kolejne materiały po swoim ojcu;

8 IX 2007

dokumentację z Archiwum wypożyczono na wystawę Toruń – inny portret miasta: ostatnie stulecie organizowaną przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, którą prezentowano do 28 lutego 2008 roku w Domu Eskenów;

31 XII 2007

zasób Archiwum w latach 1945–2007 liczył ok. 3 000 mb. akt, w tym 200 023 j.a. (akta kat. A i BE50), 43 spuścizny, 4 117 j. inw. pozytywów i 1 209 j. inw. negatywów fotografii, 200 nagrań dźwiękowych, 250 nagrań audio na kasetach wideo VHS oraz wycinki prasowe;

2007

W związku z dużym przyrostem zasobu, głównie akt studenckich, Archiwum otrzymało dodatkowy magazyn o powierzchni 370 m² w pomieszczeniu po dawnej Stołówce Akademickiej położonej przy Domu Studenckim nr 1. Z osiedla akademickiego na Bielanach przeniesiono także biura i pracownię naukową. W nowym miejscu jednostka zyskała ponadto salę ekspozycyjno-dydaktyczną. Całkowita powierzchnia nowych pomieszczeń wynosi 710 m². Przeprowadzkę rozpoczęto w drugiej połowie 2007 roku, a zakończono 3 stycznia 2008 roku.

31 I 2008

decyzją rektora UMK prof. Andrzeja Jamiołkowskiego Archiwum przyznano ½ etatu informatyka z etatu przyznanego Uczelnianemu Centrum Informatycznemu;

28 II 2008

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

6 III 2008

odbyła się druga część sprawozdawczego posiedzenia Rady Archiwum;

21 IV 2008

na ½ etatu na stanowisko informatyka został oddelegowany z Uczelnianego Centrum Informatycznego do Archiwum mgr inż. Jacek Pecka (pracował do 30 września 2011);

10 IX 2008

Dział Administracyjno-Gospodarczy UMK, za zgodą prof. Andrzeja Tomczaka, przekazał jego togę z mucetem w barwach Wydziału Humanistycznego UMK oraz biret;

10 X 2008

z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia Archiwum, z udziałem archiwistów uniwersyteckich, w Sali Senatu Collegium Maximum UMK odbyła się jubileuszowa konferencja, a w nowych pomieszczeniach jednostki przygotowano okolicznościową wystawę 60 lat Archiwum Uniwersyteckiego 1948–2008, którą można było oglądać do 25 października tr.

30 I 2009

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

1 V 2009

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty została zatrudniona mgr Paulina Bunkowska (później doktor), absolwentka specjalizacji archiwistycznej na UMK (od 1 lutego 2011 na cały etat; pracowała do 30 kwietnia 2020);

1 V 2009

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty została zatrudniona Jolanta Malicka, studentka IV roku archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UMK (pracowała do 31 grudnia 2010);

18 VI 2009

wizytację w Archiwum przeprowadził pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Piotr Robaczewski, który w protokole pokontrolnym zwrócił uwagę na brak odpowiednich przepisów dotyczących przejmowania dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej;

1 VIII 2009

na stanowisku porządkowej na ½ etatu została zatrudniona Teresa Gałka (od 16 kwietnia 2018 na cały etat);

24 IX 2009

przy okazji sesji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin prof. Tadeusza Czeżowskiego pracownicy Archiwum przygotowali niewielką ekspozycję prezentowaną w Gimnazjum Akademickim;

6 X 2009

w magazynie nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 2/4 zamontowano kolejną partię regałów kompaktowych;

2 XII 2009

w związku z dwudziestą rocznicą śmierci prof. Jeśmanowicza pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę Leon Jeśmanowicz 1914–1989: matematyk, karykaturzysta i ... w 20. rocznicę śmierci prezentowaną do 15 stycznia 2010 roku w holu gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. F. Chopina 12/18.

12 II 2010

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

23–24 IX 2010

pracownice Archiwum: mgr Paulina Bunkowska i mgr Bożena Kierzkowska, podczas polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Polską Misję Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, wygłosiły referat nt. „65 lat gromadzenia zasobu Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”;

3 XII 2010

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Archiwum, które miało zaopiniować wniosek rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego o powołanie na stanowisko kierownika jednostki dr Anny Supruniuk;

31 XII 2010

po czterdziestu latach pracy w Archiwum na emeryturę przeszła dotychczasowa kierownik dr Henryka Duczkowska-Moraczewska;

31 XII 2010

zasób archiwalny liczył 244 300 j.a., 46 spuścizn, 4 117 j. inw. pozytywów i 1 779 j. inw. negatywów fotografii, 206 nagrań dźwiękowych na taśmach magnetofonowych, 162 nagrania na kasetach video. Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 278 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 191 użytkownikom udostępniono 827 j.a., odpowiedziano na 250 kwerend oraz sporządzono 170 zaświadczeń dla ZUS.

1 I 2011

pełniącym obowiązki kierownika Archiwum został prof. Janusz Tandecki, historyk mediewista i pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK (był nim do 30 września tr.);

25 I 2011

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

6 IV 2011

na posiedzeniu toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pracownice Archiwum: mgr Renata Karpiesiuk, mgr Bożena Kierzkowska i mgr Paulina Bunkowska przygotowały prezentację Działalność dokumentacyjna Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

1 VII 2011

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty została zatrudniona mgr Weronika Koralewska (później Krajniak), absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UMK (od 1 lipca 2012 na cały etat);

VII 2011

do Archiwum przekazano dokumentację z lat 1948–2013 po zmarłym astronomie i fizyku prof. Stanisławie Gorgolewskim;

1–26 IX 2011

mgr Bożena Kierzkowska przebywała na stypendium naukowym przyznanym przez Polską Misję Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu na realizację projektu „Kancelaria i Archiwum Uniwersyteckie w Würzburgu w latach 1945–2010”;

1 X 2011

kierownikiem Archiwum została dr hab. Anna Supruniuk historyk nauki, mediewista i archiwista;

21 X 2011

przy okazji konferencji „Filozofia polska w perspektywie stulecia »Ruchu Filozoficznego»”, współorganizowanej przez Instytut Filozofii i Katedrę Logiki UMK, pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889–1981): uczony, dydaktyk i organizator nauki 1889–1981: Wiedeń–Lwów–Warszawa–Wilno–Toruń prezentowaną początkowo w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich (przy ul. Żeglarskiej 8), następnie w Bibliotece Uniwersyteckiej (do 20 listopada tr.);

25, 27 X 2011

odbyła się kolejna wizytacja w jednostce przeprowadzona przez pracownika Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Piotra Robaczewskiego, który w jej trakcie dokonał kontroli w sekcjach Archiwum znajdujących się w: Bibliotece UMK, Kwesturze oraz UCI (9 i 15 listopada tr.);

X 2011

magazyn archiwalny nr 4 znajdujący się przy ul. A. Mickiewicza 2/4 został doposażony w dodatkowe regały kompaktowe (633 mb.);

10 XI 2011

zmarła doc. Irena Janosz-Biskupowa, kierownik Archiwum w latach 1966-1976. Pochowana została na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu;

9 XII 2011

kierownik Archiwum i pracownik Archiwum Państwowym w Toruniu mgr Piotr Robaczewski przeprowadzili wizytację w Archiwum Zakładowym CM UMK w Bydgoszczy.

I 2012

do Archiwum została przekazana dokumentacja z lat 1910–2011 po fizyku prof. Romanie S. Ingardenie;

24 II 2012

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

1 III 2012

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty został zatrudniony mgr Jacek Waliszewski, absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na UMK (od 1 listopada 2015 na cały etat);

IV 2012

prof. Stanisław Salmonowicz, znakomity historyk prawa, przekazał do Archiwum pierwszą partię swojej osobistej dokumentacji z lat 1962–2005 (kolejne przekazał w latach 2014-2017);

30 V 2012

ukazało się „Zarządzenie nr 75 Rektora UMK” w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK;

X 2012

na facebooku założono stronę Archiwum UMK, zob.: https://pl-pl.facebook.com/Archiwum.UMK/;

XI 2012

mgr Joanna Woszczyk przekazała do zasobu Archiwum dokumentację z lat 1943–2011 po swoim ojcu, astronomie prof. Andrzeju Woszczyku;

6 XII 2012

prof. Danuta Dziawgo, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju, jako bezpośredni przełożony, odbyła wizytację w pomieszczeniach Archiwum mieszczących się przy ul. A. Mickiewicza 2/4;

2012

Archiwum uzyskało dostęp do bazy „Archiwum Prac Dyplomowych UMK” (APD UMK) administrowanej przez UCI, która jest katalogiem prac dyplomowych powstałych na UMK z podziałem na poszczególne wydziały, kierunki i stopnie studiów (zawiera prace powstałe po roku 2005), zob.: https://apd.umk.pl/?_s=1 oraz http://www.archiwum.umk.pl/bazy/dyplomy/.

4 II 2013

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

13 III 2013

uruchomiono nową stronę internetową Archiwum, zob.: http://www.archiwum.umk.pl/;

 

10 V 2013

inż. mechanik doc. Wacław Dziewulski przekazał do zasobu fragment materiałów po swoim ojcu, astronomie prof. Władysławie Dziewulskim (m.in. korespondencje, dokumenty rodzinne, nadbitki prac itp.);

V 2013

zakończono porządkowanie i opracowanie w systemie komputerowym horizon Biblioteki Uniwersyteckiej księgozbioru biblioteki podręcznej Archiwum;

1 VII 2013

uruchomiony został moduł bazy USOS pn. „Archiwum danych spoza USOS”, która jest kontynuacją bazy „ABSOLWENT”. W końcu 2018 roku wspomniana baza liczyła 45 786 rekordów;

 

XII 2013

magazyn archiwalny nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 2/4 wyposażono w kolejne regały kompaktowe (691,2 mb.).

23 I 2014

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

25 IV 2014

odbyło się kolejne, nadzwyczajne posiedzenie Rady Archiwum, na którym spośród jej członków wybrano przedstawiciela do rektorskiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Kandydatów na Stanowisko Bibliotekarza Dyplomowanego lub Pracownika Dokumentacji i Informacji Naukowej;

30 VI 2014

na mocy „Zarządzenia nr 137 Rektora UMK” dr hab. Anna Supruniuk została członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów siedemdziesięciolecia utworzenia UMK w Toruniu;

1 VII–31 VIII 2014

w związku z remontem Domu Studenckiego nr 1 przeprowadzono także remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Archiwum;

18 VIII 2014

na mocy „Zarządzenia nr 165 Rektora UMK” kierownik Archiwum została członkiem rektorskiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Kandydatów na Stanowisko Bibliotekarza Dyplomowanego lub Pracownika Dokumentacji i Informacji Naukowej powołanej na lata 2014–2016.

5 III 2015

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

13 III 2015

mgr Wacław Górski fotograf dokumentalista, przez wiele lat kierownik Pracowni Fotografii Dokumentalnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, przekazał do zasobu archiwalnego pierwszą partię swojej unikatowej dokumentacji fotograficznej, która jest pierwszorzędnym materiałem do badań dla historyków sztuki, studentów muzealnictwa, konserwacji i ochrony dóbr kultury (kolejne partie materiałów przekazał w latach 2016–2017);

25–26 VI 2015

w Archiwum odbyła się wizytacja przeprowadzona przez pracownika Archiwum Państwowego w Toruniu mgr. Piotra Robaczewskiego, w trakcie której on zwrócił uwagę na stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych na UMK, dokonał przeglądu przechowywanej dokumentacji oraz sposobów jej gromadzenia, opracowania i zabezpieczenia. Wspólnie z kierownik dr hab. Anną Supruniuk przeprowadzili także kontrole w sekcjach Archiwum znajdujących się w: Bibliotece Uniwersyteckiej, Kwesturze, UCI oraz Archiwum Zakładowym CM UMK w Bydgoszczy;

VIII–IX 2015

w magazynie archiwalnym nr 1 mieszczącym się w budynku przy ul. J. Gagarina 13a wymieniono tradycyjne regały metalowe na regały kompaktowe (579 mb.);

7 XII 2015

ukazało się „Zarządzenie nr 156 Rektora UMK” w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w przepisach kancelaryjno-archiwalnych na uczelni (m.in. dotyczące postępowania z dokumentacją projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej).