Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1966-1975

1 I 1966

obowiązki kierownika objęła dr Irena Janosz-Biskupowa, w latach 1961–1965 kierownik oddziału toruńskiego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, zatrudniona na ½ etatu jako adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Humanistycznego; zasób archiwalny liczył wówczas 32 324 j.a.;

15 III 1966

w ramach prac zleconych, cztery godziny dziennie, pracował w Archiwum mgr Bohdan Ryszewski (późniejszy profesor), asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Humanistycznego;

30 III–6 VI 1966

dr Irena Janosz-Biskupowa odbyła podróż służbową do archiwów uniwersyteckich w: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu;

IV 1966

pismo kierownik dr I. Janosz-Biskupowej do Mariana Szulca, kierownika Introligatorni i Drukarni UMK, z prośbą o zabezpieczenie dla Archiwum egzemplarza druków, afiszy, programów, zaproszeń i nekrologów drukowanych na uczelni;

29 IX 1966

w Archiwum odbyła się kolejna wizytacja przeprowadzona przez pracownika oddziału toruńskiego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy mgr Karolę Ciesielską, która w protokole pokontrolnym zapisała, że wznowiono i łącznie wybrakowano 1 165 j.a., wprowadzono księgi: nabytków, ubytków i wypożyczeń oraz wprowadzono ewidencję osób korzystających z akt na miejscu;

X 1966

w ramach prac zleconych cztery godziny dziennie pracował w Archiwum mgr Jan Pakulski (późniejszy profesor), asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Humanistycznego;

7 XI 1966

z inicjatywy dr Ireny Janosz-Biskupowej i doc. Andrzeja Tomczaka w Toruniu odbyła się ogólnopolska narada archiwistów uniwersyteckich z udziałem przedstawicieli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w trakcie której dyskutowano o opracowaniu projektu ramowego statutu archiwum szkoły wyższej;

1966

Przekazano do Archiwum pierwszą spuściznę po prof. Jadwidze Lechickiej (1897–1965), byłej dziekan Wydziału Humanistycznego (1956–1958);

1966

Przeprowadzone zostało pierwsze skontrum zasobu archiwalnego, uporządkowano akta osobowe studentów oraz dokumentację poszczególnych komórek uniwersyteckich, które ułożono na półkach i odpowiednio oznaczono;

1966

Z inicjatywy kierownik Archiwum rozpoczęto gromadzenie akt stowarzyszeń działających na lub przy UMK, fotografii, nagrań dźwiękowych z uroczystości i wydarzeń uczelnianych oraz zainicjowano gromadzenie księgozbioru podręcznego, tworząc podstawy pod bibliotekę podręczną jednostki. Pierwsze nagranie, które przekazano do zasobu, pochodziło z sesji naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia PRL (29–30 marca 1965).

10 VII i 1 VIII 1967

pisma rektora prof. Witolda Łukaszewicza do wszystkich komórek uczelni oraz działających przy UMK organizacji społecznych i młodzieżowych dotyczące nadzoru Archiwum nad działalnością aktotwórczą uczelni;

25 VIII 1967

rektor prof. Wilold Łukaszewicz przekazał do zasobu archiwalnego akt erekcyjny Osiedla Uniwersyteckiego na Bielanach z 9 czerwca t.r.;

13 X 1967

ze względu na brak miejsca w pomieszczeniu Archiwum ograniczono przejmowanie dokumentacji z komórek UMK;

31 XII 1967

zasób archiwalny liczył ponad 37 000 j.a.

30 I 1968

na posiedzeniu Senatu UMK prof. Tadeusz Grudziński, delegat z Wydziału Humanistycznego, zgłosił wniosek w sprawie powołania na UMK ogólnouczelnianego archiwum gromadzącego pomoce audiowizualne;

19 VII 1968

mgr Maksymilian Grinberg, kwestor UMK, przekazał do Archiwum materiały po zlikwidowanym Zarządzie Ośrodków Akademickich. Ekspozytura w Toruniu (z lat 1950–1954).

1 X 1969

do pracy w Archiwum została oddelegowana mgr Henryka Duczkowska-Moraczewska (późniejsza doktor), absolwentka specjalizacji archiwalnej i asystentka w Zakładzie Archiwistyki Wydziału Humanistycznego.

8 I 1970

początkowo na stanowisku woźnej, a później starszego magazyniera została zatrudniona Teresa Kałkus-Stemplewska (pracowała do 31 stycznia 1981);

9 I 1970

ukazało się wewnętrzne „Zarządzenie nr 1 Rektora UMK” dotyczące prowadzenia dokumentacji w instytutach i katedrach oraz przekazywania jej do uniwersyteckiej składnicy;

16 I 1970

Archiwum tymczasowo zostało umieszczone w lewym skrzydle Collegium Maius, gdzie w piwnicy otrzymało cztery nowe pomieszczenia o powierzchni 110 m² (biuro i trzy magazyny);

17 II 1970

z udziałem rektora prof. Witolda Łukaszewicza odbyło się zebranie z dyrektorami i sekretarzami działających na UMK instytutów, zorganizowane z inicjatywy doc. Ireny Janosz-Biskupowej, poświęcone prowadzeniu dokumentacji aktowej na podstawie wykazu akt;

31 XII 1970

zasób archiwalny liczył 45 105 j.a., w ciągu roku przejęto 8 257 j.a., do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 175 j.a., na miejscu do celów naukowych udostępniono 325 j.a. Rozpoczęto opracowanie albumu akt studenckich oraz katalogu prac magisterskich i doktorskich.

V–VI 1971

prof. Tadeusz Czeżowski przekazał do Archiwum pierwszą partię swojej spuścizny, obejmującej m.in. dokumentację i pamiątki rodzinne oraz źródła do dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939 (dalsza część została przekazana 12 lutego 1980);

1971

Zapis obchodów jubileuszu dwudziestopięciolecia Uniwersytetu na poszczególnych wydziałach zainicjował nagrywanie przez pracowników Archiwum ciekawszych wydarzeń związanych z działalnością UMK oraz poszczególnych komórek uczelni.

23 II 1972

zmarł dr Józef Mossakowski, kierownik Archiwum w latach 1954-1965. Pochowany został na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Prcownicy Archiwum przejęli Jego spuściznę z lat 1902-1970 i włączyli do zasobu;

29 X 1972

Archiwum przeniesiono do nowo wybudowanego gmachu rektoratu znajdującego się przy ul. J. Gagarina 11 w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach, gdzie otrzymało pokoje nr 109–110 na I piętrze o łącznej kubaturze 68,9 m² (biuro i magazyn) oraz w piwnicy pomieszczenie nr 5 (magazyn) o powierzchni 103,10 m². Oba magazyny zostały wyposażone w 116 metalowych regałów;

13 XII 1972

wizytację w Archiwum przeprowadził pracownik oddziału toruńskiego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy mgr Teresa Koba-Ryszewska, która w protokole odnotowała, że zasób archiwalny składał się z dokumentacji z lat 1945–1970 (akta wydziałowe, komórki administracyjne i zespoły obce) i trzech spuścizn (dr. Adama Dygdały oraz professorów: Jadwigi Lechickiej i Tadeusza Czeżowskiego) i liczył 438 mb., 49 347 j.a., w tym ok. 25 000 j.a. materiałów kat. A. Roczny dopływ dokumentacji wynosił ok. 1 300 j.a. (25 mb. rocznie), wybrakowano 2 534 j.a. oraz rozpoczęto sporządzenie pomocy ewidencyjnych. Kwestura UMK nadal przechowywała swoją dokumentację w osobnej składnicy pozostającej pod opieką starszej księgowej Krystyny Laskowskiej, nad którą nadzór merytoryczny sprawowała kierownik Archiwum. W ciągu roku do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 300 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych udostępniono 150 j.a.

18 V 1973

Archiwum, wspólnie z oddziałem toruńskim Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, było współorganizatorem wystawy archiwalnej Nauka i oświata w Toruniu i Ziemi Chełmińskiej prezentowanej w salach Muzeum Okręgowego w Toruniu;

1 XI 1973

Jan Kaczmarek, minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, powołał kierownik dr hab. Irenę Janosz-Biskupową na stanowisko docenta w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

23 XI 1973

na kolegium rektorskim podjęto decyzję, że Archiwum podlegać będzie JM Rektorowi UMK;

15 XII 1973

władze uczelni podjęły decyzję o przydzieleniu Archiwum, po remoncie, zachodniego skrzydła budynku po Bibliotece Głównej przy ul. F. Chopina 12/18 (od strony ul. S. Moniuszki).

15 I 1974

jednostka zyskała dodatkowy etat naukowo-techniczny, na którym zatrudniono mgr Renatę Karpiesiuk, absolwentkę specjalizacji archiwalnej na UMK (pracowała do 30 czerwca 2012);

15 II–30 VI 1974

mgr Henryka Moraczewska odbyła staż naukowy w Archiwum UJ;

9 IV 1974

zmarł prof. Bronisław Włodarski, pierwszy kierownik Archiwum. Pochowany został na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu;

VII 1974

Archiwum było współorganizatorem wystawy Uniwersytet Mikołaja Kopernika dla miasta, województwa, Polski I świata przygotowanej w trzydziestolecie nauki w województwie bydgoskim.

15 I 1975

ukazało się „Zarządzenie nr 32 Rektora UMK” regulujące sprawy organizacji i zakresu działania Archiwum UMK oraz nadające mu status pozawydziałowej jednostki organizacyjnej, podlegającej bezpośrednio rektorowi;

25 I 1975

ukazało się „Zarządzenie nr 34 Rektora UMK” w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. Archiwum, w której skład wchodzili delegaci wszystkich wydziałów, dyrektor Biblioteki Głównej, dyrektor administracyjny UMK i kierownik Archiwum;

22 VII 1975

Archiwum przeniesiono do zachodniego skrzydła gmachu (od ul. S. Moniuszki), po Bibliotece Głównej UMK, przy ul. F. Chopina 12/18, które dzieliło z jednostkami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Na potrzeby jednostki przeznaczono kondygnacje III, IV i V (dwa magazyny główne i dwa magazyny pomocnicze) oraz trzy pokoje nr 408, 411–412 (biura, pracownia naukowa i sala ćwiczeń) o łącznej powierzchni wynoszącej 441 m². Magazyny archiwalne zostały wyposażone w 251 metalowych regałów;

1 VIII 1975

na stanowisku porządkowej została zatrudniona Stanisława Krajnik (pracowała do stycznia 1988);

29 VIII 1975

do Archiwum przekazano pierwszą partię spuścizny rektora prof. Witolda Łukaszewicza z lat 1958–1975 (dalsze części oddano 19 i 23 grudnia tego roku);

17 XI 1975

wizytację w Archiwum przeprowadził pracownik oddziału toruńskiego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy mgr Janusz Tandecki (późniejszy profesor), który w protokole pokontrolnym zanotował, że zasób liczył 49 347 j.a., w tym 25 000 j.a. akt kat. A oraz wymienił dwie dodatkowe spuścizny po doktorach: Walerianie Preisnerze i Józefie Mossakowskim. Na kartach perforowanych była opracowana kartoteka absolwentów;

22 XII 1975

wywiad z prof. Konradem Górskim, którego udzielił pracownikom Archiwum na temat organizacji i początków UMK, zapoczątkował gromadzenie materiałów, tzw. źródeł wywoływanych, powstałych z inicjatywy jednostki. W kolejnych latach ten zbiór źródeł powiększył się m.in. o wywiady z profesorami: Tadeuszem Czeżowskim, Wilhelminą Iwanowską, Leonem Jeśmanowiczem, Andrzejem Tomczakiem, Leonidem Żytkowiczem, Jerzym Serczykiem oraz innymi pracownikami UMK;

1975

W ciągu roku do celów służbowych komórki organizacyjne uczelni wypożyczyły 256 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 40 użytkownikom udostępniono ponad 150 j.a., odpowiedziano na 80 kwerend, a 55 osobom wydano dokumenty z akt studenckich. opracowano także regulamin udostępniania zasobu archiwalnego;

1975

W związku z jubileuszem trzydziestolecia UMK Archiwum było współorganizatorem wystawy eksponowanej we foyer Auli Uniwersyteckiej, na której prezentowano m.in. dokumentację dotyczącą historii toruńskiej almae matris.