Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1996-2005

16 I 1996

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

14 II 1996

dr hab. Ryszard Jadczak z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UMK podarował Archiwum dokumentację Instytutu Filozofii, w tym m.in. materiały „Ruchu Filozoficznego” i Toruńskiego Towarzystwa Filozoficznego z lat 1947–1991;

II 1996

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem okolicznościowej wystawy 50 lat minęło przygotowywanej z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania UMK;

1 VII 1996

mgr Andrzej Szwalbe, pierwszy kierownik Działu Kadr UMK (1948–1951) i były dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, przesłał do Archiwum nieduży fragment swojej spuścizny;

26 IX 1996

w jednostce zapoczątkowano prowadzenie kartoteki najlepszych absolwentów UMK;

25 XI 1996

kolejne przenosiny zasobu archiwalnego do nowych pomieszczeń w bocznym skrzydle budynku „Małej Auli” położonego przy ul. J. Gagarina 13a pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Biblioteką Uniwersytecką, gdzie w podziemiu zyskano trzy magazyny archiwalne o powierzchni 421 m², a na parterze cztery pomieszczenia biurowe (sekretariat, pracownia naukowa, biblioteka, pokój kierownika) o kubaturze 104 m². Magazyn akt studenckich (nr 2) częściowo wyposażony został w nowoczesne regały kompaktowe (776 mb.), w pozostałych dwóch magazynach zamontowano regały metalowe;

30 XI 1996

prof. Wilhelmina Iwanowska, wybitna astronom, przekazała do Archiwum swoją spuściznę z lat 1918-1999;

1 XII 1996

w związku z przeprowadzką zasobu archiwalnego nieczynna była pracownia naukowa (do 15 kwietnia 1997).

4 III 1997

protokolarne przekazanie przez kierownik Archiwum opróżnionych pomieszczeń przy ul. F. Chopina 12/18 Ogólnouczelnianemu Ośrodkowi Obliczeniowemu UMK i Instytutowi Matematyki UMK;

15 III 1997

dr Cecylia Iwaniszewska przekazała do Archiwum materiały ze spuścizny prof. Władysława Dziewulskiego;

21 IV 1997

prof. Jerzy Tomaszewski przekazał do zasobu archiwalnego kasety magnetofonowe z wywiadami dotyczącymi okresu stanu wojennego na UMK, które przeprowadził z sześćdziesięcioma sympatykami i działaczami toruńskiej „Solidarności”;

16 VII 1997

dr Cecylia Iwaniszewska przekazała do zbiorów muzealnych UMK togę z biretem dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego USB prof. Władysława Dziewulskiego;

XI 1997

znana fotografik Janina Gardzielewska po raz kolejny przekazała do zasobu archiwalnego negatywy i pozytywy zdjęć portretowych profesorów UMK;

1997

Archiwum otrzymało kolejne eksponaty muzealne, w tym m.in. nieznany, drewniany model berła rektorskiego (od prof. Antoniego Czacharowskiego), skrzynię z insygniami rektorskimi, epitage doktora honoris causa Uniwersytetu w Windsor prof. Aleksandra Jabłońskiego oraz 94 obrazy z kolekcji prof. Konrada Górskiego (od Towarzystwa Naukowego w Toruniu).

27 I 1998

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

19 II 1998

mgr inż. Roger Malejka, w latach 1968–1974 kierownik budowy części dydaktycznej miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach, przekazał rektorowi prof. Andrzejowi Jamiołkowskiemu zbiór 171 przeźroczy z krótkim ich opisem oraz wycinkami prasowymi i publikacjami dotyczącymi tej inwestycji;

26–28 II 1998

w związku z setną rocznicą urodzin prof. Aleksandra Jabłońskiego, twórcy „toruńskiej szkoły fizyki”, pracownicy Archiwum przy okazji ogólnopolskiej sesji naukowej przygotowali okolicznościową wystawę prezentowaną w Instytucie Fizyki UMK;

27 V 1998

pismo kierownik Archiwum do prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni prof. Ryszarda Łaszewskiego z prośbą o zakup kolejnej partii regałów kompaktowych (6 czerwca tr. otrzymano odpowiedź odmowną);

16 VIII 1998

władze administracyjne uczelni poinformowały kierownik Archiwum o możliwości składowania dokumentacji w magazynie Biblioteki Uniwersyteckiej mieszącym się w podziemiach budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;

VIII 1998

w związku ze śmiercią Zbigniewa Herberta, absolwenta Wydziału Prawa UMK oraz studenta filozofii na Wydziale Humanistycznym, Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, przygotowało okolicznościową wystawę poświęconą wybitnemu poecie.

24 II 1999

dr Anna Kosicka przekazała do zasobu archiwalnego dokumentację z lat 1913–1991 po swoim ojcu prof. Leonidzie Żytkowiczu;

8 III 1999

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

16 III 1999

Danuta Jabłońska-Frąckowiak przekazała spuściznę po ojcu, wybitnym fizyku, Aleksandrze Jabłońskim z lat 1929-1998;

10 V 1999

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Archiwum poświęcone m.in. kwalifikacji akt studenckich, usprawnieniu funkcjonowania kancelarii na UMK oraz sprawom bieżącym jednostki;

8 VI 1999

w związku ze śmiercią prof. Wilhelminy Iwanowskiej, współtwórcy toruńskiego ośrodka astronomicznego, w Instytucie Fizyki UMK odbyła się sesja naukowa, przy okazji której pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę;

IX 1999

część zasobu archiwalnego została przeniesiona do magazynu Biblioteki Uniwersyteckiej mieszczącego się w podziemiach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (ok. 132 mb. akt – 30 zespołów, które przechowywane były tam do końca roku 2007);

15 XI 1999

na etat przywrócony Archiwum został zatrudniony na stanowisku młodszego technika dokumentalisty Jan Wiśniewski, student V roku specjalizacji archiwistycznej na UMK (pracował do 31 sierpnia 2000);

1999

W latach 1981–1999 zasób archiwalny liczył 63 058 akt studenckich, 16 944 j.a akt ogólnych z poszczególnych komórek uczelni (łącznie 98 591 j.a., czyli ok. 2 2000 mb.), 28 spuścizn, 58 nagrań na kasetach wideo VHS, 141 nagrań na kasetach magnetofonowych, ok. 3 300 j. inw. pozytywów i 1 018 j. inw. negatywów fotografii, wycinki prasowe oraz 153 eksponaty muzealne; w tym okresie wybrakowano 14 865 j.a.

7–15 II 2000

magazyn akt studenckich (nr 2) przy ul. J. Gagarina 13a został doposażony w regały kompaktowe (1 245 mb.);

24 III 2000

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

1 VIII 2000

na stanowisku młodszego technika dokumentalisty została zatrudniona mgr Bożena Kwiatkowska (ob. Kierzkowska), absolwentka specjalizacji archiwistycznej na UMK;

12 X 2000

ukazało się „Zarządzenie nr 43 Rektora UMK” w sprawie udostępniania niepublikowanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich;

1 XII 2000

z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz otwarcia nowej siedziby wydziału na Bielanach pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę;

2000

W związku z koniecznością wydawania dokumentów i zaświadczeń dla ZUS sporządzanych na podstawie akt studenckich przechowywanych w Archiwum z pomocą mgr. Jerzego Ludwichowskiego, kierownika Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, opracowano bazę danych „ABSOLWENT”. Zawierała ona informacje o absolwentach toruńskiej almae matris, tematach ich prac magisterskich, promotorach, recenzentach oraz zakładach i katedrach, w których napisano rozprawy. Bazę prowadzono do 30 czerwca 2013, w momencie zamknięcia liczyła 121 495 rekordów;

2000

Została opracowana i uruchomiona pierwsza strona internetowa Archiwum UMK (http://archiwum.econ.uni.torun.pl).

22 II 2001

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

8 III 2001

z udziałem dr Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej kierownik Archiwum odbyło się spotkanie z prorektorami UMK profesorami: Markiem Zaidlewiczem, Czesławem Łapiczem, Januszem Małłkiem i Wojciechem Popławskim, kierownikiem Działu Dydaktyki mgr Ireną Giżyńską oraz kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji mgr. Jerzym Ludwichowskim w sprawie uzupełnienia od roku 1991/92 centralnej kartoteki studenckiej oraz prowadzenie jej na bieżąco jako bazy danych „ABSOLWENT”, pod warunkiem regularnego przesyłania przez dziekanaty na elektronicznych nośnikach danych absolwentów;

26 IX 2001

w lokalu Archiwum odbyła się prezentacja bazy danych „ABSOLWENT”;

21 XI 2001

z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia urodzin prof. Sławomira Kalembki Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem okolicznościowej wystawy;

15 XII 2001

po wizytacji w Archiwum mgr Bożena Starczewska z Archiwum Państwowego w Toruniu w protokole pokontrolnym zanotowała, że zasób z lat 1945–2001 liczył ogółem 2 617 mb. akt (1 810 mb. akt kategorii A, 50 mb. kategorii BE50, 807 mb. akt kategorii B), w tym m.in. 199 nagrań audio i 74 tematy filmowe oraz ok. 5 000 j. inw. pozytywów i negatywów fotografii;

2001

W ciągu roku do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 565 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 84 użytkownikom udostępniono 172 j.a., odpowiedziano na 21 kwerend, 598 osobom wydano dokumenty z akt studenckich oraz wystawiono 2 460 zaświadczeń dla ZUS.

5 II 2002

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

21 III 2002

kierownik Archiwum dr Henryka Duczkowska-Moraczewska została członkiem ministerialnej Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej (była nim do roku 2011);

25 IV 2002

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Stepono Batoro Universitetas. Uniwersytet Stefana Batorego 1919–1939 ze zbiorów Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na której po raz pierwszy w Polsce po roku 1939 prezentowano przywiezione z Wilna insygnia rektorskie i dziekańskie władz Uniwersytetu Stefana Batorego (ekspozycję można było oglądać do 31 maja tr.);

31 VII 2002

przejęto dokumentację z lat 1946–2001 po zlikwidowanym przez władze UMK Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Piwnicach;

22 XI 2002

w związku z brakiem miejsca w magazynach kierownik Archiwum skierowała pismo do dyrektora administracyjnego UMK dr. Stefana Nielka o przydzielenie dodatkowej powierzchni magazynowej (4 grudnia tr. otrzymano odpowiedź odmowną);

2002

Archiwum otrzymało spuścizny po geografie doc. Ludmile Roszko i toruńskim kompozytorze Janie Michale Wieczorku, prof. Adela Styczyńska przekazała w darze „Album Koła Naukowego Anglistów UMK” ilustrowany portretami członków Koła wykonanymi przez prof. Konrada Dargiewicza;

2002

Zaprzestano prowadzenia tradycyjnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych do akt studenckich, tj. kartoteki studenckiej i katalogu prac magisterskich.

5 II 2003

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

12 III 2003

dr Tadeusz Zakrzewski przekazał do zasobu archiwalnego zbiór fotografii i negatywów wykonanych w latach 1951–2002 przez prof. Jerzego Serczyka;

8 IV 2003

władze administracyjne uczelni podjęły decyzję o przydzieleniu Archiwum kilku pomieszczeń w budynku Collegium Maximum UMK przy Pl. M. Rapackiego 1 (decyzję cofnięto w lipcu tr.);

26 VIII 2003

pracownicy Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Joanna Konkolewska-Buchholz i mgr Piotr Robaczewski przeprowadzili kontrolę stanu zabezpieczenia zasobu po zalaniu w lipcu tr. pomieszczeń magazynowych Archiwum.

13 II 2004

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

6 VII 2004

kierownik dr Henryka Duczkowska-Moraczewska przekazała większość eksponatów muzealnych przechowywanych w jednostce dr. Mirosławowi A. Supruniukowi, dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej, do powstającego Muzeum Uniwersyteckiego;

1 VIII 2004

staż w Archiwum rozpoczął mgr Piotr Czarnocki, absolwent archiwistyki na UMK (odbywał go do 31 stycznia 2005);

28 X 2004

w wyniku fuzji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Akademią Medyczną w Bydgoszczy i powstania Collegium Medicum UMK (dalej: CM UMK) tamtejsze archiwum zakładowe weszło w skład systemu archiwalnego Uniwersytetu;

10 XI 2004

w związku ze zbliżającym się jubileuszem sześćdziesięciolecia powstania UMK, w ramach cyklu spotkań panelowych zorganizowanych przez Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego, pracownicy Archiwum przygotowali okolicznościową wystawę Trudne początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (uniwersytet do roku 1956) prezentowaną w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 (następnie do 31 grudnia tr. w Bibliotece Uniwersyteckiej).

26 I 2005

z udziałem prorektora ds. dydaktyki UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego i kierownik Działu Dydaktyki mgr Barbary Mikulskiej odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

31 I 2005

„Zarządzeniem nr 5 Rektora UMK” zostały wprowadzone nowe „Przepisy kancelaryjne i archiwalne” opracowane przez dr Henrykę Duczkowską-Moraczewską i prof. Halinę Robótkę (obowiązywały od 1 lutego 2005 do 31 grudnia 2017), zob.: https://www.archiwum.umk.pl/przekazywanie-i-brakowanie-akt/przepisy-kancelaryjno-archiwalne-i-rzeczowy-jednolity-wykaz-akt-obowiazujace-od-1-stycznia-2018-r/;

23 II 2005

dr Henryka Duczkowska-Moraczewska w ramach czwartego spotkania panelowego zorganizowanego z okazji jubileuszu Uniwersytetu przez Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego pn. „Naukowo-dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne sukcesy oraz porażki Uniwersytetu: próba syntezy” wygłosiła odczyt Archiwum – pamięć Uczelni;

7 XII 2005

Jan Wysoczyński przekazał do zasobu archiwalnego bogato ilustrowaną fotografiami kronikę uniwersyteckiego Koła PCK z lat 1946–1947;

31 XII 2005

zasób Archiwum liczył 191 317 j.a., 39 spuścizn, 4 117 j. inw. pozytywów i 1 209 j. inw. negatywów fotografii, 198 nagrań dźwiękowych na taśmach magnetofonowych, 103 nagrania na kasetach video. Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 657 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 212 użytkownikom udostępniono 750 j.a., odpowiedziano na 150 kwerend, 403 osobom wydano dokumenty z akt studenckich oraz sporządzono 507 zaświadczeń dla ZUS;

2005

Z powodu braku miejsca w magazynach archiwalnych wstrzymano przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych uczelni.