Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1986-1995

8 I 1986

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

11 II 1986

przyjęty przez Senat Akademicki nowy „Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” obniżył rangę Archiwum i zaliczył je do jednostek usługowych podlegających dyrektorowi administracyjnemu uczelni (obowiązywał od 14 lipca tr.);

12 III 1986

na stanowisku starszej woźnej została zatrudniona Grażyna Gnich (pracowała do 29 listopada 2017);

17 XI 1986

rozpoczęto gromadzenie muzealiów związanych z historią UMK. Pierwszym eksponatem przekazanym do Archiwum był epitage doktora honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie prof. Antoniego Swinarskiego;

1986

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem dwóch wystaw okolicznościowych przygotowanych z okazji setnej rocznicy urodzin profesorów: Bronisława Włodarskiego i Ryszarda Mienickiego, które były prezentowane w bibliotece.

II–III 1987

reportaż Krystiana Przysieckiego zrealizowany z okazji 40-lecia UMK i emitowany w TVP (7 grudnia 1985) był pierwszym zapisem na kasecie wideo VHS, który pozyskano i włączono do zasobu archiwalnego;

17 VIII 1987

od artysty fotografika Janiny Gardzielewskiej zakupiono zbiór 249 sztuk negatywów dotyczących UMK;

9 XI 1987

mgr Stanisław Staniszewski, dyrektor administracyjny UMK w latach 1949–1954 i 1957–1973 udzielił pracownikom Archiwum wywiadu, w którym opowiedział o początkach UMK;

27 XI 1987

w trakcie narady kierowników komórek organizacyjnych uczelni dr Henryka Duczkowska-Moraczewska przedstawiła historię Archiwum, omówiła rodzaje gromadzonych materiałów, zwróciła się z prośbą o systematyczne i prawidłowe przekazywanie dokumentacji oraz pomoc przy przejmowaniu spuścizn i nagrywaniu wspomnień pracowników UMK;

1 XII 1987

dr Włodzimierz Karaszewski, dyrektor administracyjny UMK, jako bezpośredni przełożony, wraz z wicedyrektor mgr Marią Sum i kierownikiem Działu Remontów mgr. inż. Mirosławem Nowakowskim, odbył wizytację w Archiwum;

21 XII 1987

w protokole pokontrolnym przesłanym przez pracownika Archiwum Państwowego w Toruniu mgr Annę Chruściel po raz pierwszy wspomniano o gromadzonych w Archiwum fotogramach i taśmach magnetofonowych. Zasób stanowiły akta własne z lat 1945–1985 w liczbie 85 000 j.a. (w tym akta studenckie). Osobne składnice dokumentacji nadal prowadziły Kwestura UMK i Rolniczy Zakład Doświadczalny w Piwnicach;

21 XII 1987

w związku ze śmiercią rektora UMK prof. Ryszarda Bohra Archiwum i Biblioteka Uniwersytecka wspólnie przygotowały pośmiertną wystawę dorobku naukowego Profesora, którą prezentowano w bibliotece do 20 stycznia 1988;

1987

Archiwum pozyskało 713 negatywów fotografii po fotografiku Alojzym Czarneckim (głównie portrety profesorów UMK) oraz dwie spuścizny: po geografie prof. Rajmundzie Galonie i lektorce języka rosyjskiego mgr Marii Alexandrowiczowej;

1987

Do zasobu archiwalnego została przekazana pozostała część dokumentacji technicznej z budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach po zlikwidowanym Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych w Toruniu i Bydgoszczy (ok. 1 428 j.a. z lat 1963–1983);

1987

Pod redakcją prof. Sławomira Kalembki ukazała się pierwsza z trzech publikacji Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1984: materiały do biografii, przygotowana z okazji jubileuszu czterdziestolecia UMK. Powstała z pomocą pracowników Archiwum, na podstawie zasobu archiwalnego (wydawnictwo uzupełniano i wznawiano w latach 1995 i 2006);

1987

We foyer Auli UMK prezentowano wystawę poświęconą geografowi prof. Rajmundowi Galonowi przygotowaną przez pracowników Archiwum.

11 IV 1988

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

9 V 1988

w lokalu Archiwum odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Wydawnictw Jubileuszowych UMK, w którym kierownik dr Henryka Duczkowska-Moraczewska pełniła obowiązki sekretarza (komitet zakończył działalność 22 października 1996);

23 V 1988

władze administracyjne uczelni podjęły decyzję o przekazaniu na magazyn archiwalny pomieszczenia kotłowni mieszczącej się w budynku przy ul. F. Chopina 12/18 (z pomysłu zrezygnowano w maju 1990 roku po ocenie stanu technicznego lokalu);

1 XII 1988

na ½ etatu na stanowisku technika archiwisty została zatrudniona studentka I roku zaocznej archiwistyki na UMK Grażyna Cholewczuk (pracowała do 30 września 1989).

17 I 1989

odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Rady Archiwum;

8 VI 1989

w lokalu Archiwum odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Wydawnictw Jubileuszowych przygotowanych w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

1 IX 1989

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Wojenne losy pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prezentowanej w bibliotece do 5 października tr.

1989

Archiwum przejęło spuściznę po matematyku prof. Leonie Jeśmanowiczu;

1989

Dwoje fotografików toruńskich: Janina Gardzielewska i Olgierd Gałdyński przekazało do zasobu archiwalnego swoje fotogramy dotyczące wydarzeń na UMK.

15 I 1990

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

12 IV 1990

dr Stefan Nielek, dyrektor administracyjny UMK, jako bezpośredni przełożony, odbył wizytację w Archiwum;

17 VII 1990

z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. Leonida Żytkowicza, byłego kierownika Archiwum, zorganizowano okolicznościowe spotkanie towarzyskie z Jubilatem;

31 XII 1990

zasób Archiwum liczył 87 016 j.a., 21 spuścizn, 2 318 j. inw. pozytywów i 992 j. inw. negatywów fotografii, dziesięć filmów, 119 nagrań dźwiękowych oraz 1 428 j.a. materiałów ulotnych. W ciągu roku przejęto 2 500 j.a., 161 j. inw. fotografii, 326 j. inw. negatywów z wglądówkami oraz spuścizny po profesorach: Alinie Ulińskiej i Leonie Jeśmanowiczu oraz dr Janinie Budkowskiej; wybrakowano 8 331 j.a. Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 189 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 158 j.a., użytkownikom udostępniono 288 j.a., odpowiedziano na 33 kwerendy, 186 osobom wydano dokumenty z akt studenckich.

18 VI 1991

w przyjętym przez Senat Akademicki nowym „Statucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” Archiwum zostało ponownie zaliczone do jednostek ogólnouczelnianych;

1 X 1991

na ½ etatu na stanowisku młodszego technika dokumentalisty została zatrudniona studentka V roku specjalizacji archiwistycznej na UMK Beata Herdzin (pracowała do 30 czerwca 1992);

4 XII 1991

zmarł prof. Leonid Żytkowicz, kierownik Archiwum w latach 1951-1954. Pochowany został w prawosławnej części cmentarza św. Jerzego w Toruniu.

16 VI 1992

na posiedzeniu Senatu UMK jednogłośnie uchwalono „Regulamin Archiwum Uniwersyteckiego”;

12 XII 1992

prof. Andrzej Woszczyk przekazał do Archiwum materiały po Halinie Jeśman, pracowniku administracji w USB i UMK;

1992

Rozpoczęto opracowanie fotografii zgromadzonych w zasobie archiwalnym do bazy danych FOTOS powstałej na wzór bazy FOTO, którą otrzymano od zespołu kierowanego przez prof. Bohdana Ryszewskiego;

1992

W związku z przygotowaniem do druku kolejnego tomu wydawnictwa Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994: materiały do biografii, opracowanego na kanwie bazy pracowników UMK, przygotowanej przez mgr Halinę Małłek z Katedry Metod Komputerowych Instytutu Fizyki UMK, powstała baza „Pracowników naukowo-dydaktycznych UMK”. W końcu 2018 roku liczyła 3 810 rekordów.

12 I 1993

prof. Jerzy Serczyk przekazał do Archiwum pierwszą partię swojej spuścizny z lat 1917–1992 (dalsze części oddano 28 września 2005 i 28 lutego 2007);

12 II 1993

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

2 III 1993

kierownik Archiwum wzięła udział w spotkaniu z dyrektorami instytutów, w trakcie którego zwróciła uwagę na dokumentację historyczną przechowywaną na UMK, właściwy sposób jej sporządzania i przekazywania do jednostki oraz omówiła postępowanie z bieżącymi materiałami powstającymi w komórkach organizacyjnych;

IV 1993

w Archiwum oraz w wybranych komórkach organizacyjnych UMK odbyła się kontrola z przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku przekazywania dokumentacji do uniwersyteckiej składnicy przeprowadzona przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej mgr. Zbigniewa Wróblewskiego;

8 VI 1993

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Wydział Humanistyczny wczoraj, dziś i… , przygotowanej w związku ze zmianami organizacyjnymi na wspomnianym wydziale (powstaniem z dniem 1 września tr. Wydziału Nauk Historycznych UMK), którą można było oglądać we foyer biblioteki do połowy września tr.;

18 VI 1993

kierownik Archiwum uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami prowadzącymi kancelarie w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMK;

15 IX 1993

pracownicy Archiwum nagrali wspomnienia prof. Jerzego Serczyka o początkach UMK;

1993

Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Archiwum z udziałem prof. Czesława Łapicza, prorektora ds. kształcenia, i prof. Andrzeja Tomczaka, długoletniego przewodniczącego tego organu, poświęcone sprawom lokalowym i budżetowym jednostki.

24 I 1994

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

1 IX 1994

Archiwum, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, było współorganizatorem wystawy Pracownicy UMK w Powstaniu Warszawskim przygotowanej z okazji 50. rocznicy powstania, którą prezentowano w bibliotece (do 15 października tr.);

1994

W związku z brakiem miejsca w magazynach archiwalnych wstrzymano przejmowanie akt studenckich.

1 II 1995

z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin doc. Ireny Janosz-Biskupowej, byłej kierownik Archiwum, zorganizowano okolicznościowe spotkanie towarzyskie z Jubilatką;

24 II 1995

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

6 X 1995

po kolejnej wizytacji w Archiwum mgr Bożena Starczewska, pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu, w protokole pokontrolnym zanotowała, że zasób z lat 1945–1995 liczył ok. 1 200 mb. akt, w tym 25 000 j.a. akt ogólnych z poszczególnych komórek organizacyjnych, ok. 75 000 j.a. akt studenckich, 28 spuścizn, 25 wspomnień i wywiadów (spisanych), 177 nagrań audio i 20 nagrań wideo, ok. 250 j.a. wycinków prasowych, ok. 1 500 j.a. materiałów ulotnych oraz ok. 3 500 j. inw. pozytywów i negatywów fotografii. Wspomniano także o zespołach zamkniętych i depozytach;

1995

Z okazji jubileuszu piędziesięciolecia UMK ukazały się dwie publikacje przygotowane przy udziale pracowników Archiwum powstałe na podstawie zasobu archiwalnego. Pierwsza była wydawnictwem źródłowym, opracowanym przez Henrykę Duczkowską-Moraczewską, obejmującym dokumentację dotyczącą UMK z lat 1945–1956; druga to spisane z taśm magnetofonowych wspomnienia pracowników UMK z lat 1945–1985 wydane pod redakcją Andrzeja Tomczaka.