Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

2016-2020

4 I 2016

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty została zatrudniona licencjat Magda Banna (później magister), absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UMK (pracowała do 23 października 2017);

4 I 2016

Marian Lisowiec przekazał do zasobu archiwalnego dokumentację z lat 1960–2014 po studenckiej Usługowej Spółdzielni Pracy „Małgosia”;

12 I 2016

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

19 II 2016

na stronie internetowej Archiwum umieszczono opracowaną przez dr hab. Annę Supruniuk i dr. hab. Mirosława A. Supruniuka topografię obiektów uniwersyteckich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni miasta 1945–2015, zob.: http://obiekty.umk.pl/ oraz https://www.archiwum.umk.pl/bazy-danych/kalendarium-uniwersytetu-mikolaja-kopernika/;

29 II 2016

na podstawie „Zarządzenia nr 18 Rektora UMK” kierownik Archiwum została członkiem zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w UMK;

III 2016

przeprowadzono skontrum we wszystkich magazynach archiwalnych;

4 VIII 2016

dr hab. Agnieszka Wójcik z Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK przekazała dokumentację z lat 1950–2013 po historyku i badaczu epoki saskiej prof. Jacku Staszewskim;

IX 2016

w magazynie archiwalnym nr 3 mieszczącym się w budynku przy ul. J. Gagarina 13a wymieniono tradycyjne regały metalowe na regały kompaktowe (706,8 mb.);

27 X 2016

na mocy „Zarządzenia nr 178 Rektora UMK” kierownik dr hab. Anna Supruniuk została członkiem rektorskiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Kandydatów na Stanowisko Bibliotekarza Dyplomowanego lub Pracownika Dokumentacji i Informacji Naukowej powołanej na lata 2016–2020.

X 2016

pracownicy Archiwum UMK wspólnie z pracownikiem Archiwum Zakładowego CM UMK w Bydgoszczy podjęli prace nad opracowaniem nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla uczelni, które objęły także CM UMK;

21 XI 2016

na parterze rektoratu prezentowana była wystawa Strajk UMK 1981 przygotowana w trzydziestopięciolecie strajku studenckiego na UMK, której współautorkami, obok dr. hab. Marcina Czyżniewskiego, były: dr hab. Anna Supruniuk i mgr Weronika Krajniak. Ekspozycję prezentowano do 31 grudnia tr.;

XI 2016

dr hab. Danuta Staszewska oddała do Archiwum pozostałą część materiałów po mężu prof. Jacku Staszewskim.

24 I 2017

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum połączone z wizytacją magazynów archiwalnych znajdujących się na Bielanach, w których zostały zainstalowane nowe regały kompaktowe;

8 II 2017

zmarł prof. Andrzej Tomczak, wieloletni przewodniczący Rady Archiwum UMK. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Giecznie (k. Łodzi);

20 II 2017

na mocy „Zarządzenia nr 27 Rektora UMK” dr hab. Anna Supruniuk została członkiem rektorskiej komisji ds. przysporzeń i depozytów stanowiących zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne powołanej na lata 2017–2020;

19 IV 2017

w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia jednostki obchodzonym we wrześniu 2018 roku pracownicy rozpoczęli prace nad „Informatorem o zasobie Archiwum UMK”;

20 IV 2017

ukazało się „Zarządzenie nr 58 Rektora UMK” w sprawie procedury weryfikacji danych absolwentów UMK w Toruniu, zob.: https://www.umk.pl/absolwenci/procedura/;

17 V 2017

spadkobiercy przekazali spuściznę po profesorze prawa administracyjnego Eugeniuszu Ochendowskim;

23 X 2017

zakończono opracowanie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, które po zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowego w Toruniu ukazały się jako „Zarządzenia nr 167–169 Rektora UMK” (obowiązują od 1 stycznia 2018), zob.: https://www.archiwum.umk.pl/przekazywanie-i-brakowanie-akt/przepisy-kancelaryjno-archiwalne-i-rzeczowy-jednolity-wykaz-akt-obowiazujace-do-31-grudnia-2017-r/;

19 XII 2017

ukazało się „Zarządzenie nr 195 Rektora UMK”, na mocy którego Archiwum Zakładowe CM UMK w Bydgoszczy przekształcono w oddział zamiejscowy Archiwum UMK (od 1 stycznia 2018);

31 XII 2017

zasób Archiwum z lat 1945–2017 liczył ok. 4 783 mb. akt, w tym 334 483 j.a. (akta kat. A i BE50), 918 j.a. depozytów, 78 spuścizn, 6 344 nagrania na taśmach magnetofonowych, kasetowych oraz nośnikach cyfrowych, 7 978 j. inw. pozytywów i 19 725 j. inw. negatywów, 12 074 j.inw. fotografii na nośniku cyfrowym, 698 filmów video na kasetach VHS, DVD i innych nośnikach cyfrowych, 1 728 j.a. materiałów ulotnych oraz wycinki prasowe za lata 1946–2017;

2017

W ciągu roku przejęto 20 462 j.a. (w tym m.in.: 1 033 j.a. kat. A oraz 14 466 j.a. akt studenckich kat. BE50), a wybrakowano 2 920 j.a. (ok. 106,56 mb.). Do celów służbowych komórkom organizacyjnym uczelni wypożyczono 369 j.a., na miejscu do celów naukowo-badawczych 171 użytkownikom udostępniono 377 j.a., opowiedziano na 130 kwerend, 127 osobom wydano dokumenty z akt studenckich oraz wystawiono 246 zaświadczeń dla ZUS.

1 III 2018

na ½ etatu na stanowisku młodszego dokumentalisty został zatrudniony mgr Artur Wójtowicz, absolwent archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UMK (od 1 maja 2020 na cały etat);

8 III 2018

UMK TV rozpoczęła prezentację cyklu „Pocztówki z przeszłości” powstałych z wykorzystywaniem fragmentów materiałów filmowych znajdujących się w zasobie Archiwum, zob.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDa_j8Hay7l8N8-r8vvTut189GPqeTgVF;

4 IV 2018

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

21 V 2018

pracownicy Archiwum uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym elektronicznego zarządzania dokumentacją w Uniwersytecie Gdańskim;

22 V 2018

w zwiazku z przygotowanym projektem nowego „Regulaminu organizacyjnego Archiwum UMK”, z udziałem dr. Tomasza Jędrzejewskiego, zastępcy kanclerza UMK i dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Historycznych UMK, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Archiwum;

26 VI 2018

na posiedzeniu Senatu UMK jednogłośnie uchwalono nowy „Regulamin organizacyjny Archiwum UMK w Toruniu” (Uchwała nr 121 Senatu UMK), zob.: http://www.archiwum.umk.pl/archiwum/zadania/;

20 VII 2018

Zakład Fizjologii Zwierząt UMK przekazał do zasobu archiwalnego dokumentację po profesor Janinie Hurynowicz i materiały dotyczące działalności Zakładu;

30 VIII 2018

w pomieszczeniach Archiwum umieszczono galerię portretów byłych kierowników;

16 IX 2018

jubileusz 70-lecia Archiwum UMK;

1 X 2018

Archiwum zostało jednym z wykonawców projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, w ramach którego w KPBC zostaną opracowane i udostępnione zdigitalizowane negatywy Wacława Górskiego (do 2020), zob.: https://www.bu.umk.pl/popc;

16 X 2018

nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się publikacja Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym, pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak;

17 X 2018

w przededniu uroczystości jubileuszowych pracownicy Archiwum złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach byłych kierowników: Bronisława Włodarskiego, Leonida Żytkowicza, Józefa Mossakowskiego, Ireny Janosz-Biskupowej oraz pierwszego rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego, znajdujących się na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu;

18-19 X 2018

z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia Archiwum, z udziałem archiwistów uniwersyteckich i zaproszonych gości, w Sali Senatu Collegium Maximum UMK odbyło się okolicznościowe spotkanie i sesja naukowa nt. „Archiwa uczelniane w dobie elektronicznego zarządzania dokumentacją”, zob.: https://www.youtube.com/watch?v=Agh2cW9fuSw&t=273s;

24 X 2018

dr inż. Bogdan Popławski przekazał do archiwum dokumentację związaną z projektowaniem campusu UMK na Bielanach w latach 1967-1973;

X 2018

z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia pracownicy Archiwum, przy współpracy Sekcji Filmowej UMK, przygotowali okolicznościowy klip (Jacek Waliszewski) oraz wystawę multimedialną „Prywatne archiwa kierowników Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (Weronika Krajniak), które prezentowano podczas obchodów.

30 I 2019

w związku z wygaśnięciem mandatu Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju UMK prof. Danuta Dziawgo przestała sprawować opiekę merytoryczną nad Archiwum UMK;

1 II 2019

opiekę nad Archiwum UMK przejął prof. dr hab. Andrzej Sokala, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej;

12 IV 2019

odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

VII 2019

na stronie KPBC opublikowano pierwsze obiekty pochodzące z przechowywanej w Archiwum UMK spuścizny znakomitego fotografa-dokumentalisty Wacława Górskiego zdigitalizowane w ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, zob.: http://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=144;

19 XI 2019

uruchomiono nową stronę internetową Archiwum UMK, zob.: https://www.archiwum.umk.pl/

26 XI 2019

w Archiwum odbyła się wizytacja sprawdzająca przeprowadzona przez pracowników Archiwum Państwowego w Toruniu mgr. Piotra Robaczewskiego i dr. Janusza Bonczkowskiego;

31 XII 2019

ukazało się „Zarządzenie nr 208 Rektora UMK” nowelizujące „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku;

31 XII 2019

zasób Archiwum z lat 1945-2019 liczył ok. 5.128,6 mb, w tym 360.169 j. a. (akta kat. A i BE50), 1051 j.a. depozytów, 82 spuścizny, 6.426 nagrań na taśmach magnetofonowych, kasetowych oraz nośnikach cyfrowych, 7.978 j.inw. pozytywów, 22.021 j.inw. negatywów, 20.134 j.inw. fotografii na nośniku cyfrowym, 780 filmami video na kasetach VHS, DVD i innych nośnikach cyfrowych (lata 1960-2019), 1.806 j.a. materiałów ulotnych oraz wycinki prasowe za lata 1946-2019.

1 I 2020

na podstawie „Regulaminu Organizacyjnego UMK” przeszeregowano pracowników Archiwum UMK na stanowiska: archiwisty, starszego archiwisty i kustosza archiwalnego;

II 2020

uruchomiono nowy interfejs baz danych Archiwum UMK;

17 III 2020

w związku z epidemią COVID-19 decyzją władz rektorskich i administracyjnych UMK czasowo ograniczono działalność Archiwum (do 29 maja);

16 IV 2020

zdalnie odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum;

28 IV 2020

na podstawie §20 nowego Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Anna Supruniuk została dyrektorem Archiwum UMK (Zarządzenie nr 70 Rektora UMK), zob.: https://www.archiwum.umk.pl/o-archiwum/podstawa-prawna-i-zadania-archiwum/;

1 V 2020

na UMK utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Czynności Kancelaryjnych, na które powołano, byłą pracownicę Archiwum UMK, dr Paulinę Bunkowską;

1 IX 2020

rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowej Rady Archiwum UMK (do 31 sierpnia 2024);

19 X 2020

przeniesienie pomieszczenia biurowego Archiwum UMK przy ul. J. Gagarina 13a do pokoju nr 18 w tym samym obiekcie;

19 X 2020

w związku z epidemią COVID-19 decyzją władz rektorskich i administracyjnych UMK ograniczono działalność Archiwum (do 23 grudnia);

20 X 2020

rozpoczęto przesuwanie i scalanie akt studenckich w magazynie archiwalnym nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 2/4. (zakończone w połowie V 2021); 

XI 2020

w związku z jubileuszem siedemdziesięciopięciolecia jednostki obchodzonym we wrześniu 2023 roku podjęto prace nad „Katalogiem rozpraw doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za lata 1946-2015”.