Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1945-1955

12 II 1945

w „Słowie Pomorskim” ukazała się notatka delegata rządu, Henryka Świątkowskiego, pt. „Toruń musi mieć uniwersytet”;

13 III 1945

toruński oddział Polskiego Związku Zachodniego podjął uchwałę o powołaniu uniwersytetu w Toruniu;

18 III 1945

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia uniwersytetu w Toruniu;

27 III 1945

władze Torunia wysłały do rządu polskiego memoriał w sprawie utworzenia uniwersytetu;

09 IV 1945

do Torunia przybyła pierwsza grupa byłych pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wraz z dr. Stefanem Burhardtem – byłym dyrektorem Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie;

13 IV 1945

odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu; prezesem został Henryk Świątkowski; wybrano Komisję Wykonawczą – przewodniczący Emilian Ogłoza; sekretarz – Stefan Burhardt;

14 IV 1945

Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa przyjęła projekt stworzenia uniwersytetu w Toruniu i politechniki w Bydgoszczy;

15 IV 1945

Prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego wezwało do nadania uniwersytetowi w Toruniu imienia Mikołaja Kopernika;

26 IV 1945

Komitet Organizacyjny Uniwersytetu w Toruniu wystosował do ministra oświaty memoriał uzasadniający potrzebę utworzenia uniwersytetu na Pomorzu;

07 V 1945

do Torunia dotarła ponad 100-osobowa grupa Wilnian (m. in. prof. Konrad Górski oraz prof. Tymon Niesiołowski);

11 VI 1945

dr Stefan Burhardt został dyrektorem Książnicy Miejskiej, gdzie tymczasowo mieściła się siedziba tworzonej biblioteki uniwersyteckiej;

14 VII 1945

do Torunia przybył transport około 200 pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (m. in. profesorowie Tadeusz Czeżowski, Władysław Dziewulski, Mieczysław Limanowski, Edward Passendorfer, Jan Prüffer, Stefan Srebrny, Szczepan Szczeniowski);

14 VII 1945

prof. Jan Wilczyński został mianowany delegatem Ministerstwa Oświaty do spraw utworzenia uniwersytetu w Toruniu;

23 VII 1945

prof. Jan Wilczyński przybył do Torunia w celu organizacji pierwszych wydziałów uniwersyteckich. Swoje biuro otworzył w siedzibie Polskiego Związku Zachodniego przy ul. Szeroka 33;

13 VIII 1945

minister oświaty delegował prof. Ludwika Kolankowskiego do organizowania uniwersytetu w Toruniu nadając mu jednocześnie kompetencje rektora;

22 VIII 1945

do Torunia przybył prof. Ludwik Kolankowski;

23 VIII 1945

pierwsze posiedzenie tymczasowego Senatu Uniwersyteckiego w jego przejściowej siedzibie przy Placu Teatralnym 7;

24 VIII 1945

dekretem Rady Ministrów (zatwierdzonym 11 IX przez Krajową Radę Narodową) powołany został Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z dwoma Wydziałami: Humanistycznym (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) i Matematyczno-Przyrodniczym;

25 VIII 1945

drugie posiedzenie tymczasowego Senatu UMK (m. in. powołanie komisji bibliotecznej i postanowienie zawarcia umowy z miastem o użytkowanie budynku Książnicy Miejskiej);

01 IX 1945

dr Stefan Burhardt został dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej;

19 IX 1945

ogłoszenie dekretu o utworzeniu UMK;

20 IX 1945

prof. Ludwik Kolankowski formalnie objął obowiązki rektora;

30 IX 1945

pierwsze posiedzenie Senatu UMK w roku akademickim 1945/46 (w sali czytelni Książnicy Miejskiej przy ul. Wysokiej 16);

01 X 1945

na wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK powstała Katedra Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej (jedna z pierwszych tego typu katedr w Polsce);

01 X 1945

Rada Narodowa przekazała UMK Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego (przy ul. Mickiewicza 2/4) z przeznaczeniem na rektorat i dziekanaty (późniejszy DS 1);

03 X 1945

odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Opieki nad Młodzieżą Akademicką (sprawy akademików, stypendiów, procedury naboru na UMK);

03 X 1945

rozpoczęły się zapisy na studia. W roku akademickim 1945/46 zapisało się 1605 osób;

04 X 1945

prof. Ludwik Kolankowski powierzył mgr Witoldowi Reissowi organizację Wydziału Prawno-Ekonomicznego;

04 X 1945

pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK;

22 X 1945

powstał Akademicki Związek Walki Młodych „Życie” (siedziba przy ul. Fredry 6/8). Działał do lipca 1948;

28 X 1945

powołano Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” Studentów UMK;

X 1945

powstał Związek Młodzieży Akademickiej „Jedność” (siedziba w DS 1, później przy ul. Fredry 6/8), rozwiązany w połowie 1946. Kuratorem Związku był prof. Konrad Górski;

X 1945

początek organizacji Akademickiej Pomocy Lekarskiej przy „Bratniej Pomocy” UMK;

05 XI 1945

utworzono Wydział Prawno-Ekonomiczny UMK (rozporządzeniem ministra Szkół Wyższych i Nauki z 19 X 1950 przekształcony w Wydział Prawa);

18 XI 1945

UMK przejął gmachy: dawnego Urzędu Wojewódzkiego (Collegium Maius), dawnego Starostwa Krajowego (Collegium Minus), Seminarium Nauczycielskiego (budynek przy ul. Sienkiewicza 30/32) oraz Muzeum (gmach Biblioteki przy ul. Chopina 12/18), willa z ogrodem przy ul. Fredry 6/8 (siedziba organizacji studenckich, potem Collegium Geographicum);

19 XI 1945

z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMK odbyło się założycielskie zebranie Akademickiej Księgarni Spółdzielczej „Skrypt” (zlikwidowana w 1950);

22 XI 1945

Komitet Organizacyjny UMK w Toruniu przekształcił się w Towarzystwo Przyjaciół UMK i Młodzieży Akademickiej (działało do 30 VI 1953);

24 XI 1945

w Collegium Minus odbyły się pierwsze wykłady (profesorów Tadeusza Czeżowskiego i Stefana Srebrnego);

XI 1945

na UMK powstało Koło Akademickie Polskiej Partii Robotniczej (PPR);

03 XII 1945

powstał Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy UMK jako sekcja Szkół Wyższych ZNP i zrzeszał 36 osób. Pierwszym przewodniczącym został prof. Kazimierz Sośnicki;

03 XII 1945

rozpoczęły się zajęcia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Pierwszy wykład z matematyki wygłosił prof. Juliusz Rudnicki;

13 XII 1945

minister oświaty polecił prof. Ludwikowi Kolankowskiemu zorganizowanie Wydziału Sztuk Pięknych;

15 XII 1945

ukazał się pierwszy numer pisma „Vade mecum Akademika” wydawanego przez Związek Młodzieży Akademickiej. Numer 2 (i ostatni) wydano 22 XII;

17 XII 1945

zmarł rzeźbiarz Henryk Kuna powołany na Katedrę Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK;

18 XII 1945

pierwsze posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego i Rady Wydziału Sztuk Pięknych;

20 XII 1945

otwarto Dom Akademika Demokraty przy ul. Fredry 8;

27 XII 1945

memoriał do Prezydenta m. Torunia w sprawie zachowania odrębności Książnicy Miejskiej im. Kopernika od Biblioteki UMK;

XII 1945

powstał Chór Akademicki UMK z siedzibą przy ul. Fredry 6/8 (działał do stycznia 1956). Pracami chóru kierował Klemens Krajewski, dyrygentem był prof. Konrad Śmierniak, później Jan Michał Wieczorek.

04 I 1946

pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Prawno-Ekonomicznego;

05 I 1946

z okazji inauguracji ukazała się publikacja „Z prehistorii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” autorstwa Stefana Burhardta i Józefa Mossakowskiego;

05 I 1946

uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego na UMK w auli Collegium Maius. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Kazimierz Hartleb („Mikołaj Kopernik na tle renesansu”) oraz prof. Władysław Dziewulski („Rozwój astronomii od Kopernika do chwili obecnej”); indeksy z nr 1 otrzymali: Marian Kryszewski (Wydz. Mat.-Przyrodniczy), Barbara Karolczak (Wydz. Prawno-Ekonomiczny), Jan Adamczak (Wydz. Humanistyczny), Janina Makowska (Wydz. Sztuk Pięknych). Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego poprzedziło odprawienie Mszy Pontyfikalnej w Kościele Najświętszej Marii Panny;

10 I 1946

powstał Akademicki Związek Sportowy UMK (AZS). Pierwszym prezesem był Wojciech Kopcewicz, kuratorem prof. Zygmunt Czerny;

14 I 1946

inauguracja Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pierwszy wykład pt. „O istocie poezji” wygłosił prof. Konrad Górski;

15 I 1946

rektor UMK prof. Ludwik Kolankowski wyraził zgodzę na powstanie AZS UMK;

21 I 1946

powstało Koło Studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Kuratorem Koła był prof. Konrad Dargiewicz;

24 I 1946

odbyło się pierwsze walne zebranie nowo powstałego Akademickiego Związku Sportowego UMK;

24 I 1946

Sekcja Sztuk Pięknych na Wydziale Humanistycznym została przekształcona w Wydział Sztuk Pięknych;

I 1946

z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” uruchomiono Stołówkę akademicką UMK;

01 II 1946

ukazało się pierwsze czasopismo studenckie UMK „Alma Mater Thorunensis” (opublikowano sześć zeszytów);

15 II 1946

Prezydent Krajowej Rady Narodowej mianował prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 1945-1947;

17 II 1946

wykład prof. Aleksandra Jabłońskiego z fizyki doświadczalnej dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego;

23 II 1946

w domu „Akademika Demokraty” przy ul. Fredry 6/8 odbył się pierwszy bal akademicki;

28 III 1946

powstał Akademicki Krąg Instruktorski „Gryfici” przy UMK (statut zatwierdzono 9 XI). Pierwszym kierownikiem został druh podharcmistrz Stanisław Byczkowski, kuratorem z ramienia władz UMK został prof. Wojciech Hejnosz (rektor zatwierdził statut Kręgu 9 XI 1946);

01 IV 1946

uruchomiono Akademicką Pomoc Lekarską (APL, pierwsza siedziba w Collegium Minus). Pierwszym kierownikiem został dr Witold Sylwanowicz;

04 IV 1946

powstało Studenckie Koło Naukowe Geografów, pierwszym prezesem był Jan Szczepkowski;

11 IV 1946

pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Humanistycznym otrzymał Antoni Kołodziejczak (historia);

26 IV 1946

Wojewódzki Urząd Ziemski przyznał UMK majątki w Nawrze i Koniczynce w związku z planami utworzenia Wydziału Rolno-Leśnego (przejęcie majątków nastąpiło 10-11 V);

02 V 1946

rektor UMK zatwierdził statut Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMK i mianował jego kuratorem prof. Tadeusza Czeżowskiego (22 V statut zatwierdził Senat UMK);

03 V 1946

strajk studencki: studenci UMK przeszli ulicami miasta w proteście przeciw aresztowaniom studentów UJ w Krakowie;

06 V 1946

pierwsza promocja doktorska na Wydziale Humanistycznym (doktorant Irena Sławińska, promotor prof. Konrad Górski);

07 V 1946

powstało Akademickie Koło Polskiego Związku Zachodniego przy UMK;

15 V 1946

Rektor UMK prof. Ludwik Kolankowski został dokooptowany do składu Rady miasta Torunia;

23 V 1946

powstało Koło Prawników Studentów UMK. Pierwszym prezesem został Marian Dziarnowski;

28 V 1946

Rada miasta Torunia przyznała UMK gmach przy ul. Grudziądzkiej;

28 V 1946

Senat UMK ustalił barwy-kolory dla poszczególnych wydziałów: ciemnogranatowy dla Wydziału Humanistycznego, ciemnozielony dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, czarny dla Wydziału Prawno-Ekonomicznego i złocisty dla Wydziału Sztuk Pięknych;

04 VI 1946

z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” powstała Cukiernia Akademicka, mieściła się przy ul. Fredry 6/8;

17 VI 1946

pierwsza promocja doktorska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (doktorant Eugeniusz Skorko, promotor prof. Aleksander Jabłoński);

26 VI 1946

kolejna promocja doktorska na Wydziale Humanistycznym (doktorant Bolesław Kielski, promotor prof. Zygmunt Czerny);

26 VI 1946

pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym otrzymała Franciszka Reutówna (matematyka);

06 VII 1946

wykład prof. Henryka Osińskiego z Uniwersytetu w Chicago pt. „Filozofia pracą społeczną w Ameryce”;

09 VII 1946

Senat UMK mianował prof. Mieczysława Limanowskiego profesorem honorowym;

11 VII 1946

pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK otrzymała Maria Fedorowicz;

15 VII 1946

pierwszy przewód habilitacyjny na UMK – dr Witold Sylwanowicz „O układzie żył nieparzystych” (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy);

26 VII 1946

początek pierwszych letnich ferii na UMK (trwały do 30 września). W pierwszym roku działalności na UMK obroniono trzy doktoraty i 11 magisteriów na Wydziale Humanistycznym; jedną habilitację, dwa doktoraty i osiem magisteriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz 18 magisteriów na Wydziale Prawno-Ekonomicznym;

VIII 1946

rozpoczęto budowę gmachu Collegium Chemicum przy ulicy Grudziądzkiej 7;

06 X 1946

pierwszy dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych otrzymał Kazimierz Wojciech Śramkiewicz;

09 X 1946

minister oświaty powołał, afiliowane przy Wydziale Prawno-Ekonomicznym, Studium Prawno-Ekonomiczne w Olsztynie (obsługiwane przez profesorów z Torunia, zlikwidowane 19 VII 1948);

10 X 1946

wizyta na UMK Phyllis J. Farley, delegatki Międzynarodowego Związku Pomocy Studentom;

14 X 1946

rozpoczęto zajęcia na Kursie Wstępnym UMK;

19 X 1946

inauguracja roku akademickiego 1946/47 na UMK w auli Collegium Maius, w trakcie której odbyły się pierwsze promocje doktorskie. Wykład inauguracyjny pt. „Człowiek a równowaga biologiczna zespołów” wygłosił prof. Jan Prüffer;

26 X 1946

inauguracja roku akademickiego na Studium Prawno-Ekonomicznym UMK w Olsztynie;

X 1946

powstało Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych (działało do 1951);

X 1946

powstało PCK Koło przy UMK (działało do 1948);

X 1946

powstał Oddział Toruński Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pierwszym przewodniczącym był prof. Edward Kucharski;

03 XII 1946

powstała Związkowa Organizacja Zawodowa ZNP przy UMK;

18 XII 1946

powstała Caritas Academica (działała do 1950), pierwszym kierownikiem był Bronisław Szczerbiński;

1946

Ukazał się pierwszy zeszyt „Biuletynu Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu”.

09-15 II 1947

na UMK odbył się Zjazd Historyków Pomorza;

09-15 II 1947

pod protektoratem JM Rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego i wojewody pomorskiego Wojciecha Wojewody na UMK odbył się pierwszy Tydzień Akademika;

18 III 1947

z inicjatywy profesorów UMK powstało Towarzystwo Ludoznawcze, którego pierwszym prezesem został dr Czesław Skopowski;

21 IV 1947

pierwsze promocje doktorskie na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK – doktoranci: Tadeusz Cieślak, Franciszek W. Orzechowski i Leonidas Serafinowicz;

10 V 1947

otwarto Bibliotekę Główną w budynku przy ul. Chopina 12/18 (od VIII 1945 funkcję centralnego księgozbioru pełniła Książnica Miejska);

31 V 1947

kolegium elektorskie wybrało prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kolejne dwa lata: 1947-1949;

25 VI 1947

do Torunia dotarł astrograf Drapera wypożyczony uniwersytetowi przez prof. Harlowa Shapley’a – dyrektora Harvard College Observatory w Cambridge;

25 VIII 1947

wizyta na UMK historyka literatury prof. Manfreda Kridla z Columbia University w Nowym Jorku;

11 X 1947

inauguracja roku akademickiego 1947/48 na UMK w auli Collegium Maius. Wykład inauguracyjny pt. „Międzynarodowa właściwość państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa” wygłosił prof. Władysław Namysłowski;

30 X 1947

na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej dr Stefana Burhardta powstało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki (włączone do Towarzystwa Przyjaciół UMK);

12 XII 1947

uroczyste otwarcie gmachu Collegium Chemicum przy ul. Grudziądzkiej 7;

1947

Tadeusz Godziszewski otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie przedolimpijskim za rzeźbę.

1947-1949

w latach 1947-1949 Zbigniew Herbert studiował prawo na UMK;

15 I 1948

zgoda władz Torunia na budowę gmachu Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5. Projekt architektoniczny wykonał prof. inż. arch. Stefan Narębski;

18 III 1948

powstało Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (od sierpnia 1949 oddział); pierwszym prezesem był prof. Jan Walas;

07 IV 1948

rozpoczęto budowę pawilonu i kopuły dla Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia;

23 V 1948

uroczystość wręczenia władzom UMK insygniów rektorskich ufundowanych przez społeczeństwo Bydgoszczy. Insygnia projektował prof. Jerzy Hoppen;

16 VI 1948

powołano jako niewielki zakład usługowy Powielarnię i Introligatornię z siedzibą w piwnicach Collegium Maius. Pierwszym kierownikiem został Wincenty Januszewski, kolejnym Marian Szulc (do 1980).

28 VI 1948

prof. Ludwik Kolankowski wystosował do Ministra Oświaty pismo z prośbą o zwolnienie go z pełnienia urzędu rektora UMK (został odwołany 1 VIII);

VI 1948

rektor prof. Ludwik Kolankowski spotkał się z delegacją studentów z Oxfordu;

16 VII 1948

zamontowano kopułę na pawilonie obserwacyjnym w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach;

01 IX 1948

prof. Ludwik Kolankowski przekazał władzę rektorską prof. Karolowi Koranyiemu;

16 IX 1948

Senat UMK przyznał tytuł doktora honoris causa UMK prof. Ludwikowi Kolankowskiemu za zasługi przy organizowaniu Uniwersytetu (Ministerstwo Oświaty, ze względów politycznych, nie zatwierdziło uchwały);

16 IX 1948

uchwałą Senatu Akademickiego powołano Archiwum UMK, sprawy jego organizacji powierzono prof. Bronisławowi Włodarskiemu;

IX 1948

rozpoczęto budowę Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5 (prace zakończono na jesieni 1950);

X 1948

liczba studentów UMK przekroczyła 3100 osób;

2-3 XI 1948

Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach zwiedził dyrektor obserwatorium w Greenwich Harold Spencer Jones;

06 XI 1948

inauguracja roku akademickiego 1948/49 na UMK w auli Collegium Maius. Wykład inauguracyjny pt. „Konserwatorstwo jako nauka i sztuka” wygłosił prof. Jerzy Remer;

26 XI 1948

Senat UMK uchwalił wniosek dotyczący powstania Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej w Koniczynce i Piwnicach;

XII 1948

na UMK powstała Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (rozwiązana w styczniu 1990)

23 II 1949

UMK zawarł porozumienie z Radą miasta Torunia o przejęciu Robotniczego Domu Kultury (Dwór Artusa) na potrzeby dydaktyczne. Gmach otrzymał nazwę Collegium Maximum (do 1993 budynek był własnością UMK);

26 II 1949

na UMK postało Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TTPR). Pierwszym prezesem był prof. Stefan Hrabec;

13 III 1949

wizyta prof. Juliusa Dolanský’ego, historyka literatury, na UMK;

IV 1949

założono Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową;

01 V 1949

prof. Ludwik Kolankowski został dyrektorem Biblioteki Głównej UMK;

23 V 1949

rozwiązanie stowarzyszenia „Juventus Christiana” (działało od 1945);

29 VI 1949

w auli Collegium Maximum (Dwór Artusa) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich pierwszym wychowankom Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK;

24 VII 1949

rozpoczęto prace badawcze w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Student-asystent Henryk Iwaniszewski wykonał pierwsze zdjęcie okolicy nieba w gwiazdozbiorze orła;

20 VIII 1949

na podstawie rozporządzenia ministerstwa wprowadzono nową strukturę i nowy plan studiów;

03 X 1949

inauguracja roku akademickiego 1949/50 na UMK w auli Collegium Maximum (Dwór Artusa). Wykład inauguracyjny pt. „O współczesnych badaniach nad czynnościami mózgu” wygłosiła prof. Janina Hurynowicz;

09 XI 1949

z przyczyn politycznych zwolniono z UMK Irenę Sławińską, Zofię Abramowiczównę i innych pracowników. Profesorów Konrada Górskiego i Henryka Elzenberga odsunięto od dydaktyki;

14-20 XI 1949

na UMK odbywał się Międzynarodowy Tydzień Studenta.

01 I 1950

w Koniczynce powstał Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej UMK z trzema zakładami: Botaniki Ogólnej, Zoologii i Ochrony Przyrody i Ekologii;

31 I 1950

Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uchwaliła wniosek o utworzeniu Zespołu Katedr Zoologicznych – organizatorem zespołu został prof. Jan Prüffer;

02 III 1950

powstała Związkowa Organizacja Zawodowa ZNP przy UMK. Przewodniczącym został doc. Leon Jeśmanowicz;

19 IV 1950

pierwsza habilitacja na Wydziale Prawa – dr Tadeusz Cyprian (historia prawa karnego);

25 IV 1950

przy UMK utworzono Zrzeszenie Studentów Polskich (reaktywowane w 1982). Pierwszym przewodniczącym został Bogumił Sujka;

08 V 1950

Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o likwidacji stowarzyszeń „Bratnia Pomoc”;

17 V 1950

w wyniku negatywnej opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwo Oświaty wydało polecenie wytypowania członków do Komisji Likwidacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych (decyzja została odwołana w tym samym roku);

20-21 VI 1950

wizyta 12 astronomów radzieckich na czele z profesorami Borysem Kukarkinem i Pawłem P. Parenago w Piwnicach i Toruniu;

04 VIII 1950

dyplom magistra otrzymał pierwszy absolwent astronomii – Cecylia Iwaniszewska;

15 IX 1950

minister szkół wyższych i nauki w piśmie do rektora UMK poinformowało o wprowadzeniu wojskowego szkolenia studentów;

21 IX 1950

przy UMK działał Klub Demokratycznej Profesury, którego przewodniczącym był prof. Bronisław Włodarski;

02 X 1950

inauguracja roku akademickiego 1950/51 na UMK w auli Collegium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „O motywie w sztukach” wygłosił prof. Zygmunt Czerny;

01 XI 1950

na UMK rozpoczęły się ćwiczenia wychowania fizycznego dla studentów I roku prowadzone przez Ośrodek Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem został Lucjan Dybowski;

11 XII 1950

powstało Studium Wojskowe przy UMK z pierwszą siedzibą w Collegium Maius (działało do 21 IV 1991). Pierwszym kierownikiem został płk. Jan Wyderkowski;

1950

odbyła się manifestacja antywojenna pod nazwą Tydzień Akademika. Pierwszy Tydzień Akademika odbył się w początkach lutego 1947.

18 I 1951

przy UMK powstało Koło Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pierwszym przewodniczącym był Maksymilian Andruszkiewicz;

29 I 1951

uroczyste obchody 5-lecia UMK;

01 VI 1951

Senat UMK przyjął uchwałę o utworzeniu Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (pierwszej tego typu katedry w Polsce). Pierwszym kierownikiem został prof. Ryszard Mienicki;

12 VI 1951

Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki podjęło decyzję o wstrzymaniu rekrutacji na Wydziale Prawa;

01 IX 1951

prof. Leon Kurowski został rektorem UMK na lata 1951-1952;

01 IX 1951

Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki powołało prof. Witolda Zacharewicza do organizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii powstającego (razem z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi) w miejsce Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Organizację Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi powierzono prof. Henrykowi Szarskiemu;

15 IX 1951

w wyniku reorganizacji Kursów Przygotowawczych do Szkół Wyższych powstało Studium Przygotowawcze UMK (działało do 1954), które mieściło się w budynku przy ul. Grudziądzkiej 48. Pierwszym kierownikiem został Antoni Kotański;

30 IX 1951

uroczyste otwarcie gmachu Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5;

01 X 1951

inauguracja roku akademickiego 1950/51 na UMK w auli Collegium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe problemy geologii” wygłosił prof. Edward Passendorfer;

09-12 XI 1951

Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu i w Piwnicach;

12 XII 1951

pierwsza promocja doktorska na Wydziale Matematyki, Fizyki Chemii (Mat.-Fiz.-Chem.) – Jan Olszewski, promotor prof. Jerzy Rayski;

15 XII 1951

pierwsza promocja doktorska na Wydziale Biologii Nauk o Ziemi – Władysław Mrózek, promotor prof. Rajmond Galon;

1951

kierownictwo APL objęła doktor Jadwiga Sylwestrowicz.

06 II 1952

zlikwidowano 11 katedr na Wydziale Humanistycznym (psychologii, językoznawstwa indoeuropejskiego, filologii klasycznej I, filologii klasycznej II, historii literatury słowiańskiej, filologii romańskiej, filologii niemieckiej, filologii angielskiej, archeologii klasycznej, prehistorii, etnologii i etnografii);

11 II 1952

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;

15 V 1952

rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany w strukturze katedr (zmiany organizacyjne na Wydziałach Humanistycznym, Prawa, Sztuk Pięknych, Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi);

01 IX 1952

utworzono Studium Wychowania Fizycznego;

01 IX 1952

prof. Antoni Basiński został rektorem UMK na lata 1952-1956;

01 X 1952

ukazał się pierwszy numer „Głosu Uczelni” – pisma UMK (początkowo wychodziło jako jednodniówka);

13-15 XII 1952

wizyta studentów koreańskich z sekretarzem koreańskiej Partii Pracy Han-Hy-Bon na UMK.

II 1953

powstał pierwszy na UMK Studencki Zespół Dramatyczny założony przez Hannę Bączkowską;

06 III 1953

akademia żałobna z okazji śmierci Józefa Stalina;

26 IV 1953

na UMK odbył się Bieg Narodowy;

30 V 1953

uroczyste obchody 410. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika na UMK;

IX 1953

w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach rozpoczęto fotografowanie widm gwiazd przy pomocy kamery Schmidta o średnicy 30 cm;

01 IX 1953

decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego zostało utworzone Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z pierwszą siedzibą w Collegium Minus. Pierwszym kierownikiem została mgr Helena Chromińska;

14 IX 1953

wizyta holenderskiego astronoma prof. Marcela G. Minnaert’a w Toruniu i w Piwnicach;

01 X 1953

zawieszono działalność Wydziału Prawa;

29 X 1953

premiera Studenckiego Zespołu Dramatycznego UMK na scenie Teatru Lalki i Aktora „Baj Pomorski” (sztuka Aleksandra Maliszewskiego „Wczoraj i Przedwczoraj”). Zespół działał do 1955;

X 1953

wizyta wiceministra kultury ZSSR Wsiewołoda N. Stoletowa na UMK;

XI 1953

powstał chór ZNP przy UMK;

06 I 1954

w Collegium Maximum odbyła się choinka noworoczna dla dzieci pracowników UMK;

04 IV 1954

Studencki Zespół Satyry UMK wystawił premierowy program słowno-wokalno-muzyczny „Co bądź”;

IV 1954

koszykarze AZS UMK zdobyli akademickie mistrzostwo Polski i awansowali do ekstraklasy (pozostali w niej do 1969);

05 V 1954

w Toruniu odbył się finał Spartakiady UMK;

VI 1954

dziesięcioosobowa grupa astronomów pod przewodnictwem Wilhelminy Iwanowskiej na Kaukazie obserwowała zaćmienie słońca;

29 IX 1954

na UMK odbyła się pierwsza rozprawa kandydacka, w jej wyniku mgr Kazimierz Antonowicz otrzymał stopień kandydata nauk fizycznych;

03 XI 1954

odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zrzeszenia Studentów Polskich UMK.

28 II 1955

prof. Ludwik Kolankowski przestał pełnić obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej UMK;

V 1955

w Toruniu odbyły się ogólnopolskie eliminacje studenckich zespołów dramatycznych;

10 VI 1955

powstało Koło PTTK nr 2 przy UMK. Pierwszym prezesem była doc. Ludmiła Roszkówna (do 1957);

21 XI 1955

w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Optyki Atomowej i Molekularnej.