Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kontaktul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 22 32
e-mail: archiwum@umk.pl

1986-1995

05 I 1986

uroczystości z okazji 40. rocznicy pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;

19 VI 1986

zmarł prof. Rajmund Galon;

1986

przy Oddziale Uniwersyteckim PTTK UMK powstał Akademicki Klub Badań Podwodnych.

25 II 1987

odbył się Zjazd Założycielski Oddziału Uniwersyteckiego PTTK przy UMK, którego prezesem został dr Wiesław Radomski;

05 V 1987

prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK na lata 1987-1990;

21-22 V 1987

pod nazwą „Piernikalia” na UMK odbyły się Juwenalia;

19 VIII 1987

wmurowano akt erekcyjny pod budowę gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych w miasteczku akademickim na Bielanach;

01 IX 1987

przekazanie władzy rektorskiej prof. Janowi Kopcewiczowi;

13 X 1987

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Robert S. Bandurski, amerykański biolog;

08-12 XII 1987

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nowosybirskim Uniwersytetem Państwowym;

19 XII 1987

zmarł prof. Ryszard Bohr, rektor UMK (1978-1981);

23 XII 1987

powstała i została wpisana do rejestru Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników UMK „Universitas”. Pierwszym prezesem został mgr Wojciech Wysota (1987-1989);

1987

Z inicjatywy geografów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK powstała Stacja Limnologiczna w Bachotku.

1987

na UMK wznowiono studia z filologii angielskiej;

XII 1987

ukazała się publikacja „Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984: materiały do biografii” przygotowana przez pracowników Archiwum UMK pod red. doc. Sławomira Kalembki;

01 I 1988

na UMK uruchomiono Studium Doktoranckie Fizyki i Astronomii; jego kierownikiem został prof. Andrzej Bączyński;

11 II 1988

prof. Konrad Górski otrzymał akt Watykańskiego Sekretariatu Stanu o nadaniu orderu Komandorii Krzyża św. Grzegorza Wielkiego oraz miniaturowe insygnium Krzyża św. Grzegorza Wielkiego;

20-21 II 1988

z inicjatywy m.in. klubów studenckich „Od Nowa” i „Imperial”, RU ZSP oraz Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu odbyły się IV Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie „Scheda Steda” im. Edwarda Stachury;

20 II 1988

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Łotewskim Uniwersytetem im. Piotra Stuczki w Rydze;

25 II 1988

w przeddzień 90. rocznicy urodzin prof. Aleksandra Jabłońskiego, prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił pierwszy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego („Ogólna teoria względności w przystępnym ujęciu”);

02 III 1988

umowa o współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Techniczną w Brnie;

23 III 1988

rozpoczęło działalność Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowym powstałe dzięki współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Techniczną w Brnie;

26 IV 1988

na UMK odbyły się „Drzwi otwarte” dla młodzieży szkół średnich;

01 V 1988

zmarł prof. Stanisław Borysowski;

10 V 1988

NZS ogłosił strajk absencyjny na UMK; wiec studentów przed DS 5;

13-14 V 1988

pod nazwą „Klubonalia” na UMK odbyły się Juwenalia;

26 V 1988

utworzono Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française przy UMK;

V 1988

Komitet Założycielski NZS UMK ujawnił swoją działalność;

31 V 1988

Senat zatwierdził projekt utworzenia Gimnazjum Akademickiego związanego z UMK;

19-25 VI 1988

Instytut Fizyki UMK zorganizował w Bachotku Międzynarodową Letnią Szkołę Optyki Kwantowej;

VI 1988

ukazał się pierwszy numer nowej edycji „Immunitetu”, pisma NZS UMK w Toruniu;

25-29 VII 1988

odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja o Kształtach Linii Widmowych;

6-13 VIII 1988

Studenckie Koło Esperantystów działające na UMK zorganizowało w ramach X Letniej Studenckiej Szkoły Esperanckiej kursy języka esperanto;

1 IX 1988

utworzono Zespół Sieci Komputerowych, jednostkę organizacyjną o charakterze doświadczalnym, jej kierownikiem został dr Bronisław Żurawski;

1 IX 1988

zmiany w strukturze organizacyjnej Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego, dyrektorem mianowano mgra Jerzego Żenkiewicza;

18 IX 1988

UMK sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w Bolonii;

11 X 1988

NZS zorganizował wiec w Auli UMK;

21 X 1988

powstał Zespół Metod Datowania Bezwzględnego, od kwietnia 2005 Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania;

17 XI 1988

z inicjatywy pracowników UMK powołano i zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;

06 XII 1988

happening NZS na Rynku Staromiejskim (odsłonięto pomnika cenzora);

11 XII 1988

zmarł prof. Karol Górski;

13 XII 1988

działacze NZS i „Ruchu Wolność i Pokój” zorganizowali pikietę protestacyjną w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego;

14 XII 1988

pikieta NZS protestacyjna przed Rektoratem.

14 I 1989

prof. Sławomir Kalembka został prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;

19 I 1989

w wyniku odmowy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) toruńscy studenci zorganizowali manifestację na Rynku Staromiejskim;

03 III 1989

powstała Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici działająca na rzecz rozwoju UMK;

05 IV 1989

działalność rozpoczął Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstały w wyniku porozumienia zawartego przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej z UMK (powstał 16 XI 1988);

21 IV 1989

NZS zorganizował manifestację w rocznicę zbrodni katyńskiej;

11-13 V 1989

NZS zorganizował na UMK Juwenalia;

17-18 V 1989

w Toruniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategia przedsiębiorstwa w zakresie jakości wyrobów”;

29-31 V 1989

strajk studencki w Collegium Maximum (Dwór Artusa) w ramach walki o rejestrację toruńskiego NZS; ukazało się czasopismo „Gazeta Strajkowa NZS UMK”;

22 IX 1989

decyzją Sądu Najwyższego zarejestrowano NZS;

01 X 1989

na UMK uruchomiono studia socjologiczne.

19 II 1990

odbyła się pierwsza na UMK uroczystość odnowienia doktoratu (odnowiono doktoraty Uniwersytetu Stefana Batorego Leonida Żytkowicza i Stefana Burhardta);

27 II 1990

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Wieńczysław Wagner, prawnik mieszkający na stałe w USA;

26 III 1990

wiec NZS w sprawie poparcia niepodległości Litwy;

07 IV 1990

zmarł prof. Konrad Górski;

29 VI 1990

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Stanisław Mrozowski, fizyk mieszkający na stałe w USA;

24 IX 1990

zmarł prof. Antoni Basiński, rektor UMK (1952-1956);

01 X 1990

na UMK zostały wznowione studia filozoficzne;

01 X 1990

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał Lech Wałęsa, przewodniczący NSZZ „Solidarność”;

24 X 1990

prof. Sławomir Kalembka został rektorem UMK na lata 1990-1993;

14 XII 1990

w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal „Toruń Blues Meeting”;

1990

na Wydziale Prawa zaczął ukazywać się międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk „Comparative Law Review”.

19 II 1991

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Wacław Szyszkowski, prawnik;

21 VI 1991

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała dr Marion Gräfin Dönhoff, niemiecka publicystka;

19-24 VIII 1991

na UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja GIREP’91 pt. „Teaching about Reference Frames from Copernicus to Einstein”;

24 IX 1991

na Wydziale Humanistycznym UMK powołano Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie;

29 X 1991

Senat UMK podjął uchwałę o powołaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera;

07 XI 1991

rozpoczęła działalność fundacja Mikołaja Lewczyka byłego studenta historii na Wydziale Humanistycznym UMK;

1991

Oddano do użytku pierwszą część gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Bielanach.

1991

Prof. Andrzej Tomczak został pierwszym z UMK członkiem korespondentem reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności;

1991

Prof. Artur Hutnikiewicz otrzymał Papieski Order Św. Krzyża „Pro Ecclesia et Pontifice”;

19 II 1992

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. William O. Morris, amerykański prawnik;

25 II 1992

uchwała Senatu UMK o utworzeniu systemu uniwersyteckich stypendiów zagranicznych dla młodych pracowników dydaktyczno-naukowych;

01-03 IV 1992

w Instytucie Fizyki UMK odbyło się V Międzynarodowego Sympozjum „Dynamika Informacyjna w Fizyce i Biofizyce”; powołanie Rady Redakcyjnej nowego, międzynarodowego czasopisma interdyscyplinarnego „Open Systems and Information Dynamics in Physical and Life Sciences” (red. nacz. Roman S. Ingarden);

01 IV 1992

dr Jan Bełkot i dr Wojciech Streich reaktywowali „Głos Uczelni” – pismo UMK;

29 IV 1992

w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Oficyna Poetów Malarzy z Londynu”;

21 V 1992

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Jerzy Rayski, fizyk;

02 VI 1992

Senat UMK podjął uchwałę o powołaniu Zakładu Filologii Romańskiej przy Katedrze Filologii Klasycznej;

27 VI 1992

w Instytucie Biologii UMK odbył się II Zjazd Absolwentów studiów biologicznych I stopnia z rocznika 1952 i 1953;

05 X 1992

inauguracja zajęć w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie, które działało pod opieką naukowo-dydaktyczną Instytutu Matematyki UMK;

21 X 1992

w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Emisariusze innej Polski. Instytut Literacki w Paryżu (1946-1992)”;

23-25 X 1992

na UMK przebywała delegacja Uniwersytetu z Bambergu z rektorem prof. Alfredem E. Hieroldem;

1992

Prof. Wiesław Domasłowski (Wydział Sztuk Pięknych), zaproszony przez Instituto de Estudios Isla de Pascua Universidad de Chile, kierował na Wyspie Wielkanocnej pracami konserwatorskimi związanymi z restauracją ahu Tongariki, które zostało zniszczone przez tsunami w roku 1960. Konserwacji poddano 15 kamiennych kolosów (1992–1994);

31 XII 1992

otwarto dwukondygnacyjny pawilon dobudowany do budynku głównego Collegium Physicum;

01 I 1993

Wydział Nauk Ekonomicznych przekształcił się w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

15 II 1993

otwarto Bibliotekę Brytyjską (wspólna inicjatywa UMK i British Council), od IX 2008 przekształcona w Centrum Brytyjskie przy UMK (zakończyło działalność 29 czerwca 2012);

19 II 1993

podczas Święta Uczelni tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Roys Booth, szwedzki radioastronom; prof. Gerard Labuda, historyk; prof. Richard Wielebiński, niemiecki radioastronom;

11-12 III 1993

w klubie Od Nowa odbyły się pierwsze Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA;

25 III 1993

na UMK odbyły się pierwsze „Dni Kariery” zorganizowane przez Komitet Lokalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC) w Toruniu i Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier);

30 III 1993

porozumienie w sprawie budowy w Toruniu miejskiej sieci komputerowej TORMAN;

02 IV 1993

w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal Ekologiczny „Wiosna” (ostatni zorganizowano w kwietniu 2003);

10 V 1993

prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK na lata 1993-1996;

12-13 V 1993

odbyły się Juwenalia;

21 V 1993

umowa o współpracy między UMK a Katolickim Uniwersytetem Zachodnim w Angers (Francja);

07 VI 1993

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Yitzhak Arad, izraelski historyk, szef Yad Vashem;

08 VI 1993

UMK odznaczony został medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, wręczonym przez dyrektora Yad Vashem, dr. Yitzhaka Arada;

18 VI 1993

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Giovanni Spadolini, włoski historyk;

13 VII 1993

na bazie Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce powstała Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego;

18-21 VIII 1993

II Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego pod hasłem „Extragalactic Astronomy and Observational Cosmology”;

01 IX 1993

połączenie Instytutów: Archeologii i Etnografii oraz Historii i Archiwistyki (po wydzieleniu ich z Wydziału Humanistycznego) – powstał Wydział Nauk Historycznych. Pierwszym dziekanem został prof. Janusz Małłek;

01 IX 1993

podział Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii; powstały trzy nowe Wydziały: Chemii, Fizyki i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki. Pierwszymi dziekanami byli: prof. Józef Ceynowa (Wydz. Chemii), prof. Józef Szudy (Wydz. Fizyki) i prof. Adam Jakubowski (Wydz. Matematyki);

09 X 1993

w Collegium Maius odsłonięto tablicę upamiętniającą rektorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z lat 1919-1939;

25 X 1993

otwarto pierwsze w Polsce Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (tzw. Biuro Karier);

26 X 1993

powstało Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość;

25 XI 1993

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Luigi Labruna, włoski prawnik;

06 XII 1993

zmarł dr Stefan Burhardt, współorganizator UMK i pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej;

1993

Katedra Socjologii na Wydziale Humanistycznym rozpoczęła wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Eastern European Countryside”.

1993

Katedra Logiki na Wydziale Humanistycznym rozpoczęła wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Logic and Logical Philosophy”;

1993

Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Matematycznym rozpoczęła wydawanie międzynarodowego czasopisma „Topological Methods in Nonlinear Analysis”;

1993

rozpoczęto komputeryzację procesów opracowania i udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (przeprowadzona do 1997);

01 II 1994

otwarto Uniwersytecką Księgarnię Naukową (od II 1995 mieści się w DS 9 przy ul. Reja 25);

08 II 1994

powstał Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów. Kierownikiem została dr hab. Barbara Chwirot;

01 III 1994

umowa o współpracy pomiędzy UMK i Telekomunikacją Polską SA w Toruniu w zakresie budowy miejskiej sieci komputerowej;

02 IV 1994

uruchomiono pierwszą stronę www UMK www.uni.torun.pl zawierającą podstawowe informacje o uczelni, wydziałach i pozostałych jednostkach. Za rozwój i utrzymanie strony odpowiadała mgr Jolanta Szelatyńska;

12 IV 1994

pierwsza Promocja Edukacyjna na UMK zachęcająca maturzystów do studiowania na UMK;

13-14 V 1994

odbyły się Juwenalia;

01 VI 1994

na Wydziale Humanistycznym powstało Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;

21 VI 1994

powstało Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta;

22 VIII 1994

w Ogólnouczelnianym Ośrodku Obliczeniowym UMK zostało utworzone Laboratorium Eksploatacji i Zarządzania Sieci Komputerowej TORMAN;

04 X 1994

na UMK odbyła się inauguracja 50. roku inauguracja akademickiego;

21-22 X 1994

na UMK odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Societas Humboldtiana Polonorum;

22 X 1994

w Piwnicach uruchomiono jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej radioteleskop o średnicy 32 m (budowę rozpoczęto w 1985);

18 XI 1994

18 XI – z Londynu dotarło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Archiwum „Wiadomości” z lat 1940-1981, które dało początek Archiwum Emigracji;

02 XII 1994

odbyły się I Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA’94 (organizowane do 1998);

1994

W latach 1996-2002 pracownicy Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii UMK prowadzili badania archeologiczne w Kałdusie.

25 I 1995

w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja prasowa w związku z przywiezieniem do Torunia w końcu 1994 archiwum emigracyjnego tygodnika „Wiadomości”;

30 I 1995

prof. Roman Stanisław Ingarden został udekorowany (nadanym przez Cesarza Japonii w listopadzie 1994 roku) Orderem Świętego Skarbu;

01 II 1995

z inicjatywy prof. Romana S. Ingardena na Wydziale Humanistycznym powstała Pracownia Języka i Kultury Japońskiej;

14 II 1995

otwarto Środowiskową Sieć Komputerową w Toruniu (TORMAN);

18 II 1995

tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Karl Dedecius, niemiecki tłumacz polskiej literatury;

19 II 1995

otwarcie Księgarni Naukowej UMK w nowym lokalu przy ul. Reja 25;

19 II 1995

Święto Uczelni oraz jubileusz 50-lecia UMK;

III 1995

w Bibliotece Uniwersyteckiej powstaje Archiwum Emigracji jako samodzielny fragment Oddziału Rękopisów; z czasem stało się samodzielną Pracownią archiwalno-badawczą (w roku 2000 uzyskało status samodzielnej Sekcji w ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych);

05 IV 1995

zmarł prof. Wiesław Woźnicki, rektor UMK (1975-1978);

11-13 V 1995

odbyły się Juwenalia;

05 VI 1995

naukowcy z Instytutu Archeologii UMK wzięli udział w ekshumacji zwłok polskich więźniów wojennych z obozu w Starobielsku, rozstrzelanych w Charkowie;

07 VI 1995

wizyta Czesława Miłosza w Toruniu i na UMK;

VI 1995

na UMK zakończyła działalność Studencka Agencja Radiowa, w której skład wchodziły Radio Bielany i Radio Centrum;

03 VII 1995

zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów UMK;

23-27 VII 1995

44. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Człowiek a środowisko” uświetnił 50-lecie Instytutu Geografii UMK;

01-09 IX 1995

w Toruniu odbył się VI Polski Zjazd Filozoficzny;

11-15 IX 1995

Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego na UMK;

21-24 IX 1995

na UMK odbył się III Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum pt. „Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog”;

26 IX 1995

założono kartotekę najlepszych absolwentów UMK;

IX 1995

rozpoczęcie zaocznych studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Koninie (zakończone w czerwcu 2003);

09 X 1995

prof. Alicja Grześkowiak otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;

01 XI 1995

w Bibliotece Uniwersyteckiej oddano 10 stanowisk komputerowych do dyspozycji czytelników. Od tego dnia wszystkie nowe nabytki Biblioteki zawarte są już wyłącznie w systemie komputerowych katalogów OPAC;

XI 1995

powstała grupa teatralna Akademia Teatru Młodego Aktora (ATMA, działała do końca 1998);

15 XII 1995

prof. Elżbieta Zawacka (b. pracownik UMK) otrzymała Order Orła Białego;

1995

W pomieszczeniach starej kotłowni przy DS 5 powstał klub studencki „Kotłownia”.

XII 1995

przy Instytucie Literatury Polskiej UMK powstało Studenckie Koło Teatrologiczne;